เคลียร์ประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อการปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงินแบบมืออาชีพ Workshop (Section 2 การจัดประเภทรายการทางบัญชีเพื่อปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงินแบบมืออาชีพ Work Shop)

รหัสหลักสูตร : 21/2221/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเคลียร์ประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อการปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงินแบบ
มืออาชีพ Workshop (Section 2 การจัดประเภทรายการทางบัญชี
เพื่อปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงินแบบมืออาชีพ Work Shop
)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้mำบัญชี  รออนุมัติ 
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ

 

• เพื่อให้นักบัญชีได้เข้าใจถึงประเด็นทางบัญชีที่สำคัญในการจัดทำงบการเงิน
• เพื่อให้นักบัญชีทราบถึงความแตกต่างของรายการทางบัญชี กับหลักภาษีอากร
• เพื่อให้นักบัญชีปรับปรุงรายการได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการกระทบยอดรายการสำคัญในงบการเงิน

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

Section 2 การจัดประเภทรายการทางบัญชี
เพื่อปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงินแบบมืออาชีพ Work Shop
1. การตรวจรายการเพื่อกระทบยอดรายการบัญชีที่สำคัญ (Reconcile)
- งบทดลองก่อนการปิดบัญชี
- เงินสดคงเหลือในมือ
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร
- บัญชีลูกหนี้
- สินค้าคงเหลือ
- สินทรัพย์ถาวร
- บัญชีเจ้าหนี้
- บัญชีสินทรัพย์ และ หนี้สิน
- ภาษีซื้อ และภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด
- ภาษีขาย และภาษีขายรอเรียกเก็บ
- รายได้/ค่าใช้จ่ายที่สำคัญ เช่น ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

3. การจัดทำงบการเงินตามรูปแบบของ e-Filling
- องค์ประกอบของงบการเงินที่ต้องนำเสนอ
- รูปแบบรายการย่อของงบการเงินที่ต้องนำเสนอ
- คำอธิบายของรายการย่อของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และ ค่าใช้จ่าย
- การ Grouping รายการผังบัญชีในงบทดลอง ตามรูปแบบรายการย่อที่ต้องนำเสนอในงบการเงิน
- การจัดประเภทของรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดเผยรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4. Workshop การ Grouping งบการเงินตามรูปแบบรายการย่อ และการจัดทำงบการเงิน

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 (เดิน 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba