การปิดบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2237Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการปิดบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
   
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

 

• สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุน
• หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จาก BOI
• การตรวจสอบความครบถ้วนของรายการทางบัญชีก่อนปิดบัญชีสำหรับ กิจการ BOI

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุนที่นักบัญชีต้องศึกษาและทำความเข้าใจ
1.1 สิทธิประโยชน์ในบัตรส่งเสริม
1.2 เงื่อนไขในบัตรส่งเสริม

2. การวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ BOI และ NON-BOI
2.1 ลักษณะของการวางระบบบัญชีที่ดี
2.2 ลักษณะและส่วนประกอบที่สำคัญของระบบบัญชี

3. ประเภทเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีสำหรับกิจการ BOI และ NON BOI
3.1 เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก
3.2 เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก
3.3 เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจการ

4. แนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สินทรัพย์ถาวร) สำหรับกิจการ BOI รวมทั้งกิจการที่มีทั้ง BOI และ NON-BOI
4.1 การรับรู้รายการสินทรัพย์ถาวร
4.2 การกำหนดรหัสสินทรัพย์ถาวร (ID Assets)
4.3 การกำหนดอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือ
4.4 การคำนวณค่าเสื่อมราคา
4.5 การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

5. แนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือสำหรับกิจการ BOI รวมทั้งกิจการที่มีทั้ง BOI และ NON-BOI
5.1 ประเภทสินค้าคงเหลือ
5.2 การจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
5.3 การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
5.4 การตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV)
5.5 การตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือเสื่อมคุณภาพ (Provision)

6. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
6.1 วันเริ่มมีรายได้วันแรกสำหรับกิจการ BOI
6.2 การนับระยะเวลาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

7. หลักเกณฑ์การรับรู้ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

8. หลักเกณฑ์ในการเฉลี่ยรายได้และค่าใช้จ่ายกรณีกิจการมีทั้ง BOI และ NON-BOI
8.1 หลักเกณฑ์ในการเฉลี่ยรายได้
8.2 หลักเกณฑ์ในการเฉลี่ยค่าใช้จ่าย

9. การตรวจสอบความครบถ้วนของรายการทางบัญชีก่อนปิดบัญชีสำหรับกิจการ BOI

10. การปรับปรุงรายการบัญชีก่อนการปิดบัญชีตามเกณฑ์คงค้างและสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี
10.1 การปรับปรุงรายได้ค้างรับ รายได้รับล่วงหน้า
10.2 การปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
10.3 การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
10.4 การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี
10.5 การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด

11. ขั้นตอนการปิดบัญชี
11.1 ปิดบัญชีรายได้ไปยังบัญชีกำไรขาดทุน
11.2 ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายไปยังบัญชีกำไรขาดทุน
11.3 ปิดบัญชีกำไรขาดทุนไปยังบัญชีกำไรสะสม

12. การคำนวณกำไรและขาดทุนสำหรับกิจการ BOI ตามประกาศกรมสรรพากร
12.1 การคำนวณกำไรและขาดทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากร
12.2 รายได้ที่นำไปคำนวณกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
12.3 กิจการมีทั้งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) และไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON-BOI)
12.4 การนำผลขาดทุนที่เกิดขึ้นระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปหักออกจากกำไรที่เกิดขึ้นภายหลังยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

13. ขั้นตอนปฏิบัติในการยื่นแบบขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
13.1 แยกลงบัญชีรายรับ – รายจ่ายของแต่ละโครงการ
13.2 ยื่นแบบขอใช้สิทธิ์และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้การรับรอง
13.3 เอกสารที่ต้องเตรียมให้ผู้สอบบัญชี

14. เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า (มาตรา 35)

15. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba