การวิเคราะห์ความเสี่ยงภาษีอากร จากงบการเงิน (What are tax exposures in the audited financial statements)

รหัสหลักสูตร : 21/8035/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวิเคราะห์ความเสี่ยงภาษีอากร จากงบการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

หัวข้อสัมมนา

1. งบแสดงฐานะการเงิน: วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง “งบแสดงฐานะการเงิน” เพื่อค้นหาความเสี่ยง “ภาษีเงินได้นิติบุคคล” และ

“ภาษีมูลค่าเพิ่ม" รวมถึง “ภาษีอื่น” ที่เกี่ยวข้อง

1.1 ทรัพย์สิน

- ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (CAPEX: Capital Expenditure)

- ค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ

- ลูกหนี้การค้า

- ภาษีรอขอคืน (Tax Refundable)

1.2 หนี้สิน

- หนี้สินสถาบันการเงิน

- หนี้สินบุคคลเกี่ยวโยงกัน(Related Parties Liabilities)

- เงินได้รับล่วงหน้า

- เจ้าหนี้การค้า

1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

- ทุนชำระแล้ว

- ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น (Share Premium)

- เงินสำรองตามกฎหมาย (Legal Reserve)

- กำไรสะสม

2. งบกำไรขาดทุน: วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง “งบกำไรขาดทุน”​ เพื่อค้นหาความเสี่ยง “ภาษีเงินได้นิติบุคคล”​ และ

“ภาษีมูลค่าเพิ่ม" รวมถึง “ภาษีอื่น” ที่เกี่ยวข้อง

2.1 รายได้

- รายได้หลัก / รายได้อื่น

- รายได้ที่ยกเว้นภาษี

2.2 รายจ่าย

- รายจ่ายในกิจการ (OPEX: Operating Expense)

- รายจ่ายต้องห้าม (Non-Deductible Expense)

- รายจ่ายที่หักทางภาษีได้เพิ่ม

2.3 กำไร

- กำไรสุทธิทางบัญชี

- กำไรสุทธิทางภาษี

2.4 ขาดทุน

- ขาดทุนทางบัญชี (Accounting Loss)

- ขาดทุนทางภาษี (Tax Loss)

- ขาดทุนจัดตั้ง (Strategic Loss)

- ขาดทุนดำเนินงาน (Operating Loss)


3. “กรณีศึกษา” Case Study จาก “งบการเงิน” ของ “บริษัทจดทะเบียน” ใน “ตลาดหลักทรัพย์”​ หลากหลายรูปแบบธุรกิจ

เช่น Manufacturing / Trading / Service / Real Estate / Banking & Finance / Investment Holding

รวมถึง “คำพิพากษาศาล” และ “แนวทางปฏิบัติทางภาษีของหน่วยงานจัดเก็บภาษี”

 

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba