กลยุทธ์สำคัญ การวิเคราะห์งบการเงินแบบครบวงจร (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2109Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรกลยุทธ์สำคัญ การวิเคราะห์งบการเงินแบบครบวงจร
(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD

 
 
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการ

 

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1.ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน
- รายงานทางการเงินที่สำคัญ ที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจมีอะไรบ้าง
- ตัวเลขกำไรผลการดำเนินงาน สะท้อนผลการดำเนินงานอย่างไร
- การนำกำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ มาเปรียบเทียบวิเคราะห์
- การหาจุดบกพร่องของกิจการจากข้อมูลทางการเงิน
- อัตราส่วนทางการเงินสามารถสะท้อนอะไรบ้าง

2.ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
- กำไรเชิงเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการลงทุนเกี่ยวข้องกันอย่างไร
- แนวคิดเบื้องหลังการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
- ข้อบกพร่อง และวิธีการสังเกตความบกพร่องที่เกิดขึ้นในงบการเงิน และแนวทางการแก้ไขที่ตรงจุด
- การปรับปรุงงบการเงินให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ และถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี
- การวิเคราะห์สภาพคล่องของงบการเงิน ความสามารถในการทำกำไร ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และความอยู่รอดระยะยาว
- วิธีการสังเกต การตกแต่งกำไรในงบการเงิน
- ปัญหาการตกแต่งกำไรผ่านการจัดประเภทรายการในงบกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง
- การป้องกันการตกแต่งกำไรที่เป็นผลกระทบเชิงลบที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญและต้องระมัดระวัง

3.ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกิจการ
- ข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ที่ทางฝ่ายบริหารต้องการ
- คุณภาพกำไรของกิจการ ที่แสดงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต้องพิจารณาอย่างไร
- การจัดการและบริหารบริษัทย่อยที่มีปัญหาแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง
- การบริหารกำไร เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต
- การพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่สำคัญ
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีของกิจการ
- การใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อสร้างกำไร

4. กรณีศึกษาปัญหาสภาพคล่อง และ การตกแต่งกำไรของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba