การตรวจสอบรายการทางบัญชี-การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร

รหัสหลักสูตร : 21/2930/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการตรวจสอบรายการทางบัญชี-การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• การตรวจสอบการบันทึกบัญชีจะเห็นความผิดปกติอะไรบ้างที่ต้องรีบดำเนินการ
• การกระทบยอดรายได้-รายจ่าย เงินสด ลูกหนี้
• ข้อสังเกตในการปิดงบสิ้นปีและการปิดงบรายเดือน เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา


1. การตรวจสอบการบันทึกบัญชี ความผิดปกติที่มักพบและต้องรีบดำเนินการ

2. การกระทบยอดรายได้-รายจ่าย เงินสด ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และธนาคาร
- การทุจริตที่เกิดขึ้นจากผลการไม่กระทบยอดทางบัญชี
- กระทบยอดแล้วมีความผิดปกติควรทำอย่างไร
- การตรวจสอบ Statement กับ GL ตรงกันหรือไม่
- การกระทบยอด Statement ธนาคาร

3. การบันทึก “บัญชีพัก” จุดอันตรายที่ต้องระวัง

4. ข้อสังเกตในการปิดงบสิ้นปีและการปิดงบรายเดือน เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต

5. การตรวจสอบเงินทดรองจ่าย เพื่อป้องกันการทุจริต

6. วิธีการแนบเอกสารทางการเงินเพื่อง่ายต่อการบันทึกบัญชี และการตรวจสอบ
- การแยกหน้าที่ คนจ่ายเงิน (Cash control) คนดูแลทรัพย์สิน (Operation) คนอนุมัติ เพื่อการควบคุมที่ได้ผล
- การวางคนตรวจสอบ (Approval) กับ คนบันทึก (Recording) เพื่อป้องกันการทุจริต

7. การตกแต่งตัวเลขในรายงานทางการเงิน (Fraudulent Statements)
- บันทึกสินทรัพย์หรือรายรับมากเกินไปหรือน้อยเกินไป (Overstate or Understate)
- บันทึกบัญชีต่างงวด
- บันทึกรายรับปลอม,ปกปิดหนี้สิน / สร้างรายจ่ายเท็จ
- เปิดเผยในหมายเหตุไม่ครบถ้วน ปกปิดตัวเลขสำคัญ
- ประเมินสินทรัพย์ไม่ถูกต้องโดยเจตนาทุจริต

8. ลักษณะที่บ่งชี้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร

9. การทุจริตที่พบจากการปฏิบัติงานบัญชี-การเงิน พร้อมวิธีจัดการและเทคนิคการป้องกัน
- นำใบ Pay in เก่ามาใช้และเจาะวันที่ในใบ Pay in เพื่อไม่ให้ตรวจสอบได้
- การยักยอกเงินสดที่มีการบันทึกรายการทางบัญชีแล้ว
- การยักยอกจากการเบิกจ่ายเงินสด (Fraudulent Disbursement)
- การตรวจสอบรายการเงินสดที่ต้องนำเข้าบริษัทในแต่ละวัน
- ไม่บันทึกรายการขาย หรือบันทึกแต่บันทึกต่ำกว่าที่เป็นจริงแล้วยักยอกเงิน
- รับเงินสดแต่ไม่บันทึกรับ เพื่อหักรายการลูกหนี้
- ตัดหนี้สูญ ลูกหนี้ค้างจ่าย โดยไม่มีการติดตามลูกหนี้
- ไม่มีการต่อรองราคา เพื่อหวังค่าส่วนแบ่งจากผู้ขาย
- จ่ายเงินให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ไม่มีการจ้างงานหรือซื้อสินค้าหรือให้บริการ
- ปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายให้มากกว่าที่เป็นจริงการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ไม่มีตัวตน
- บันทึกรายการค่าใช้จ่ายเกินจริง
- นำบุคคลใกล้ชิดมารับงาน และสั่งซื้อสั่งจ้างในราคาสูง
- ปลอมลายเซ็นผู้อนุมัติโดยไม่มีอำนาจ

10. วิธีการในการตรวจสอบทุจริตและการป้องกันการทุจริตที่ได้ผลสำหรับงานบัญชี

11. การชดใช้ การเขียนสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับพนักงานและการดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา

12. การบริหารความเสี่ยงงานบัญชี เรื่องการทุจริตในองค์กร

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สาถานีชิดลม ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba