Update กฎหมายภาษีปี 2565 และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ (จ.นครปฐม)

รหัสหลักสูตร : 24/4514/5

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

Update กฎหมายภาษีปี 2565
และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา


1. Update การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องปรับปรุงเมื่อยื่นแบบเสียภาษี

- การปรับปรุงรายการก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จากกฎหมายใหม่

2. รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น

- รายจ่ายที่สามารถนำเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิโดยไม่ถูกสรรพากรบวกกลับ

- รายจ่ายค่าเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม

- ค่าซื้อหนังสือเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

- ค่าจ้าง ผู้สูงอายุ คนพิการเข้ามาทำงาน

- รายจ่ายค่าอบรมสัมมนา

- รายจ่ายเกี่ยวกับการบริจาค บริจาคสถานศึกษา บริจาคสถานพยาบาล

3. การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน

- สิทธิพิเศษในการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ

- การซื้อคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องจักร จะหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรออย่างไร

- ค่าปรับปรุง ต่อเติม อาคาร

4. จับประเด็นปัญหาการเสียภาษีนิติบุคคล การประเมินและตรวจสอบภาษี

- ข้อควรระวังก่อนยื่นแบบเสียภาษี

- จุดที่จะตรวจสอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบ

5. Update ประเด็น e-Tax invoice และ e-Withholding Tax

6. Update ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดาและ นิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลง

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมริเวอร์(จ.นครปฐม)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba