การบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม Workshop (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2744Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม Workshop

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• กระบวนการบันทึกบัญชีของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
• การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม มีอะไรที่น่าสนใจ

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา


1. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผู้จัดทำบัญชีควรทราบ

2. ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารธุรกิจ

3. ทิศทางอุตสาหกรรมในปัจจุบันกับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับระบบการคิดต้นทุน

4. ระบบบันทึกบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรม
- สินค้าคงเหลือ
- งานระหว่างทำ
- สินค้าสำเร็จรูป

5. การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost)
- องค์ประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Production Cost)
- การคำนวณต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost) และ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost)
- การจำแนกต้นทุนขั้นต้น (Prime Cost) และ ต้นทุนแปลงสภาพ (Conversion Cost)
- ความสัมพันธ์ของต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย และสินค้าคงเหลือในงบการเงิน

6. การวิเคราะห์พฤติกรรมของต้นทุน และการแยกต้นทุนการผลิตสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
- ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)
- ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost)
- การแยกต้นทุนผสม (Mixed Cost) กรณีต้นทุนนั้นเป็นทั้งต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่

7. งบการเงินตามระบบต้นทุนรวม (Absorption Costing) และ งบการเงินระบบต้นทุนผันแปร (Variable Costing)

8. ความแตกต่างระหว่างกำไรขั้นต้น (Gross Margin) กับ กำไรส่วนเกิน (Contribution Margin)

9. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Even Point) และการวางแผนกำไรการคำนวณหาจุดคุ้มทุน (Break Even Point)
- การนำจุดคุ้มทุน (Break Even Point) มาวางแผนกำไร หรือกำหนดราคาขาย
- Workshop การคำนวณหาจุดคุ้มทุน และการตั้งเป้าหมายกำไร

10. การวิเคราะห์รายการสินทรัพย์ (Fixed Assets) ต้นทุน (Cost) และ ค่าใช้จ่าย (Expense)
- ความแตกต่างระหว่าง ต้นทุน (Cost) กับ ค่าใช้จ่าย (Expense)
- ผลกระทบของการวิเคราะห์รายการผิด และบันทึกรายการผิดพลาด ส่งผลต่อต้นทุนอย่างไร
- Workshop การวิเคราะห์รายการ และการวิเคราะห์พฤติกรรมของต้นทุนการผลิต

11. การจัดประเภทต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และ ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

12. การนำข้อมูลต้นทุนมาตัดสินใจในกรณีต่าง ๆ
- ยกเลิกผลิตภัณฑ์ หรือ เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
- ผลิตสินค้าเอง หรือ ซื้อจากบุคคลภายนอก
- ได้รับคำสั่งซื้อพิเศษ ทั้งกรณีที่กำลังการผลิตว่างและไม่ว่าง
- มีทรัพยากรจำกัด
- ผลิตต่อ หรือ ไม่ผลิตต่อ

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba