การตรวจสอบการทุจริตระบบขายสำหรับนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี : เรื่องที่ควรรู้ เพื่อป้องกัน ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

รหัสหลักสูตร : 21/3339

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

การตรวจสอบการทุจริตระบบขายสำหรับนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี

: เรื่องที่ควรรู้ เพื่อป้องกัน ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD

ผู้ทำบัญชี

ไม่นับชม.

ผู้สอบบัญชี

ชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการ

 

วิทยากรโดย อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

หัวข้อสัมมนา

1.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทุจริต” เพื่อป้องกัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นในองค์กร
  • “ ทุจริต” คืออะไร
  • ประเภทของทุจริต
  • ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดทุจริต

2.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขาย การตลาด ที่จะทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต
  • การวางระบบงานขาย
  • ลักษณะบุคลากรที่เหมาะสมกับงานขาย
  • รูปแบบการขาย (แบบปกติ และ แบบออนไลน์) มีความแตกต่างกันอย่างไร

3.กระบวนการคัดสรรลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และป้องกันความเสียหาย
  • การสรรหาลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อหนี้เสียหรือ หนี้สูญ ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
  • การประเมินคุณลักษณะของลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือที่จะสามารถสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง
    และลดความ สูญเสียต่างๆ
  • การเสนอราคา
  • การรับคำสั่งซื้อ
  • การตรวจสอบ สินเชื่อคงเหลือกรณีขายเชื่อ
  • การขายและการอนุมัติ กรณีติดวงเงินสินเชื่อ

4.การตรวจสอบเกี่ยวกับค่าตอบแทนการขาย
  •ค่าคอมมิชั่น
  •การเบิกค่าพาหนะ
  •การเบิกสินค้าเพื่อแจก Promotion
  •การเก็บเงินลูกค้า (การยักยอกเงิน)
  •การตัดบัญชีลูกหนี้ ลูกหนี้ค้างรับ

5.ข้อควรระวัง เกี่ยวกับภาระผูกพันธ์ของสัญญาตามใบเสนอราคาหรือสัญญาต่างๆ
ที่ให้ไว้กับลูกค้า


6.กระบวนการส่งสินค้า และบริการ ให้กับลูกค้า
  • การตรวจสอบเอกสารในการส่งสินค้าและบริการ
  • จำนวนสินค้าและบริการที่ส่งมอบให้ลูกค้า
  • จำนวนเงินตามที่ตกลงกัน ในใบเสนอราคา

7.รูปแบบและวิธีการป้องกันการทุจริตการรับชำระเงินในประเภทต่างๆ
เพื่อป้องกันทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น
  • เงินสด
  • เช็ค
  • การโอนเงินแบบ e-payment
  • บัตรเครดิต

8.แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในระบบงานขายเพื่อควบคุมและป้องกันทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น
  • ใบขอซื้อและใบสั่งซื้อจากลูกค้า
  • ใบเสนอราคา
  • ใบรับคำสั่งซื้อ(Sales Order)
  • ใบส่งสินค้าหรือบริการ
  • ใบกำกับภาษี
  • ใบเสร็จรับเงิน

9.เทคนิคในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการทุจริต จากเหตุที่จะเกิดขึ้นในระบบงานขายเพื่อป้องกัน Flowในการป้องกันการทุจริต
  • การตรวจสอบระบบขาย(Sale Audit Techniques)
  • ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบงานขาย (Sale Risk Implications)
  • จุดควบคุม (Control Points) ในระบบงานขาย

10.การตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริต ระหว่างขายและคลังสินค้า
  • การตรวจสอบ Sale Order กับ ใบส่งของ
  • การรับ-จ่าย สินค้า
  • การชดเชยสินค้าในกรณีต่างๆ

11. เครื่องมือใดบ้าง? ที่ช่วยในการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตระบบการขาย

12.พฤติกรรมและสัญญาณบอกเหตุที่อาจจะเกิดทุจริตในระบบงานขาย
(Red Flags on Behavioral to Sale Fraud)

13.กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวกับทุจริตในระบบงานขาย

14.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba