สรุปหลักการบัญชีสำคัญ ที่นักบัญชีต้องทราบในการจัดทำบัญชี

รหัสหลักสูตร : 23/4125/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


สรุปหลักการบัญชีสำคัญ ที่นักบัญชีต้องทราบในการจัดทำบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับสำคัญ
  
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของกิจการ PAEs
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของกิจการ NPAEs
2.หลักการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องของกิจการ
  
- องค์ประกอบของงบการเงิน
   - ประเภทและความสำคัญของงบการเงิน
3.หลักการรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่ายของกิจการ ตามมาตรฐานการบัญชี
   - ซื้อมาขายไป
   - ให้บริการ
   - รับผลิต
4.หลักในการบันทึกรายการทางบัญชีที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ เฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับ
    - ลูกหนี้การค้า
    - สินค้าคงเหลือ
    - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
5.แนวปฏิบัติในการวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และการควบคุมภายในให้ถูกต้อง
  
- การวางระบบบัญชีของธุรกิจที่นักบัญชีและผู้บริหารควรทราบ
   - การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานทางบัญชีให้ถูกต้อง
   - การควบคุมภายในให้รัดกุมเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต
6. วิธีการจัดทำข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงิน
   - ความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงิน
   - การออกแบบรายการงานและการนำเสนอข้อมูลทางบัญชี
7.บทลงโทษและความรับผิดของผู้ทำบัญชี กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบัญชี
8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba