แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้

รหัสหลักสูตร : 21/2215

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• ขอบเขตของการปฏิบัติและความหมายของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
• หลักการรับรู้หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้
• ฝึกปฏิบัติภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในกรณีที่มีความซับซ้อน

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น ผลกระทบและประโยชน์ที่กิจการจะได้รับจากการตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

2. ขอบเขตของการปฏิบัติและความหมายของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- สินทรัพย์
- หนี้สิน
- รายได้
- ค่าใช้จ่าย

3. ฐานภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- สินทรัพย์
- หนี้สิน
- สินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินรวม
- ผลต่างภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- งบแสดงฐานะการเงินบางรายการ

4. รับรู้หนี้สิน-สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีเงินได้
- การรับรู้เมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สิน
- ผลแตกต่างชั่วคราวที่นําไปหักภาษีเงินได้
- การรับรู้เมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สิน
- เงื่อนไขการนําผลขาดทุนทางภาษีและเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์
- การประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้มาประเมินใหม่
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า

5. การวัดมูลค่าของหนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

6. ฝึกปฏิบัติภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในกรณีที่มีความซับซ้อน
- สัญญาเช่า
- ประมาณการในการรื้อถอน
- ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
- เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
- สินทรัพย์มีการด้อยค่า
- หักค่าเสื่อมราคาได้มากกว่าราคาทุน

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba