กลยุทธ์สำคัญ การวิเคราะห์งบการเงินแบบครบวงจร

รหัสหลักสูตร : 21/2109

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรกลยุทธ์สำคัญ การวิเคราะห์งบการเงินแบบครบวงจร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1.ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน
- รายงานทางการเงินที่สำคัญ ที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจมีอะไรบ้าง
- ตัวเลขกำไรผลการดำเนินงาน สะท้อนผลการดำเนินงานอย่างไร
- การนำกำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ มาเปรียบเทียบวิเคราะห์
- การหาจุดบกพร่องของกิจการจากข้อมูลทางการเงิน
- อัตราส่วนทางการเงินสามารถสะท้อนอะไรบ้าง

2.ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
- กำไรเชิงเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการลงทุนเกี่ยวข้องกันอย่างไร
- แนวคิดเบื้องหลังการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
- ข้อบกพร่อง และวิธีการสังเกตความบกพร่องที่เกิดขึ้นในงบการเงิน และแนวทางการแก้ไขที่ตรงจุด
- การปรับปรุงงบการเงินให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ และถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี
- การวิเคราะห์สภาพคล่องของงบการเงิน ความสามารถในการทำกำไร ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และความอยู่รอดระยะยาว
- วิธีการสังเกต การตกแต่งกำไรในงบการเงิน
- ปัญหาการตกแต่งกำไรผ่านการจัดประเภทรายการในงบกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง
- การป้องกันการตกแต่งกำไรที่เป็นผลกระทบเชิงลบที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญและต้องระมัดระวัง

3.ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกิจการ
- ข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ที่ทางฝ่ายบริหารต้องการ
- คุณภาพกำไรของกิจการ ที่แสดงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต้องพิจารณาอย่างไร
- การจัดการและบริหารบริษัทย่อยที่มีปัญหาแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง
- การบริหารกำไร เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต
- การพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่สำคัญ
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีของกิจการ
- การใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อสร้างกำไร

4. กรณีศึกษาปัญหาสภาพคล่อง และ การตกแต่งกำไรของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba