เทคนิคการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้า (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3377Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเทคนิคการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้า
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

การบริหารคลังสินค้าในปัจจุบันไม่ได้มีบทบาทแค่การกํากับดูแลควบคุมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละวันให้เป็นไปอย่างราบรื่น เช่น สินค้าไม่พอเบิกจ่าย ค้นหาสินค้าไม่เจอ มีรถหลายคันมารอส่งสินค้าหน้าท่า ปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่เท่ากัน การทํางานล่าช้ากว่าแผนงาน การมอบหมายงานให้กับพนักงานไม่สมดุล พนักงานทํางานผิดพลาด เป็นต้น นอกจากนี้ การบริหารคลังสินค้ายังต้องทบทวนกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมจากเดิม “ทํามากได้มาก (Do More to Get More)” ต้องกลายเป็น “ทําน้อยได้มาก (Do Less to Get More)”

ดังนั้น หลักสูตร "เทคนิคการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้า" เป็นการเปิดมุมมองให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงสิ่งที่พึงจะทําได้ในทางปฏิบัติสําหรับงานคลังสินค้าเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเก็บเกี่ยวเทคนิคต่างๆในระหว่างการสัมมนากลับไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและกันของผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด

บรรยายโดย อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจกับสภาพหน้างานจริงของคลังสินค้า

2. ทำไมต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้า

3. การปรับปรุงกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

- Order Entry and Processing
- Receiving
- Put away
- Order Selection and Replenishment
- Storage
- Checking and Packing
- Staging and Shipping

4. เวลามาตรฐานของการปฏิบัติงานคลังสินค้า
(Standard Time for Warehouse Operations)

5. เทคนิคอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Other Tips and Techniques)

6. สมรรถนะของพนักงานคลังสินค้า (Staff Competency)

7. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement: KPI)

8. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

9. กรณีศึกษา (Case study)

 นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba