ความปลอดภัยทาง Cyber Security ของงานบัญชี Cyber Security for Accounting(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3905Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,103 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,638 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

ความปลอดภัยทาง Cyber Security ของงานบัญชี

Cyber Security for Accounting

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD

ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

หัวข้อสัมมนา

1.ทำความเข้าใจและความสำคัญของ Cyber Security คืออะไรและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักบัญชี
- บทบาทหน้าที่ของนักบัญชี - ความสำคัญของ Cyber Security
- ประเภทของ Cyber Security - ความล้มเหลวของ Cyber Security ในองค์กร
- ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนักบัญชี


2.สิ่งที่นักบัญชีควรทราบและให้ความสำคัญ กับ Cyber Security
- Cyber security Framework กรอบการจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้าน Cyber
- ภัยทางด้าน Cyber Security ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อนักบัญชีและงบการเงิน
- การจัดการของนักบัญชีที่จะช่วยให้พ้นจากภัยของ Cyber Security
- การรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับงานบัญชี (Confidentiality)
- สิ่งที่นักบัญชีต้องปฏิบัติ/การตระหนักรู้ของนักบัญชีเกี่ยวกับ Cyber Security


3.ความแตกต่างระหว่าง Cyber Security กับ IT Security มีความแตกต่างอย่างไร?
- วัตถุประสงค์ของการ security - การป้องกันข้อมูล การรักษาความปลอดภัย - ผู้รับผิดชอบ


4.พัฒนาการจาก IT Security มาถึง Cyber Security และปัจจุบันเป็น Cyber resilience
- ความสำคัญของ Cyber Security และ IT Security - Cyber Resilience คืออะไร และสำคัญอย่างไร


5.Trend ของ Cyber Security ที่จะเกิดขึ้นในปี 2022


6.การกำกับดูแล Cyber Security ของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่กำกับดูแล ประเภทธุรกิจต่างๆทั้งระดับสากล
และระดับประเทศ


7.การจัดการ Cyber Security ในองค์กร สำหรับนักบัญชีในเชิงต่างๆ
- การป้องกัน Preventive - ตรวจสอบ Detective


8.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีของงานบัญชีและการประเมินความเสี่ยง


9.ความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี


10.การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน บริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริษัทมหาชน


11.ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวกับ Cyber Security ที่ นักบัญชีต้องทราบ Some interesting facts about
Cyber Security


12.Case Study ของ Cyber Security กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี(ไทยและต่างประเทศ)
- Case Study ทั่วไป - Case Study ส่งผลกระทบต่องบการเงิน


13.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


14.ถาม-ตอบปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba