e-Signature (ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) : วิธีการลงนาม การรับรอง ความปลอดภัย และผลทางกฎหมาย (อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/5193Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรe-Signature (ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) :

วิธีการลงนาม การรับรองความปลอดภัย และผลทางกฎหมาย

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
   

 

• เข้าใจรูปแบบและความแตกต่างของ e-Signature กับ Digital Signature
• การเลือกใช้และความปลอดภัยของการลงนามอนุมัติเอกสารทั้งภายใน/ภายนอก
• ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง มีผลผูกพันทางกฎหมาย

วิทยากรโดย คุณศิวบุธ อัมพุช

หัวข้อสัมมนา

1. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ความแตกต่างของ e-Signature กับ  Digital Signature
3. ประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความแตกต่างของนัยทางกฎหมาย
3.1 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
3.2 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้
3.3 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งใช้ใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง
4. ความผูกพันทางกฎหมายจากการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และจุดที่ต้องระมัดระวัง
5. รูปแบบของการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปภาพลายเซ็น / ไฟล์ Certificate) และความปลอดภัยของแต่ละรูปแบบ
6. ข้อกำหนดทางเทคนิคในการรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. วิธีการยืนยันตัวตนออนไลน์ เชื่อถือได้อย่างไรว่าเป็นบุคคลนั้นจริง
8. ข้อควรระวังในการแอบอ้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
9. เอกสารใดบ้างที่สามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
10. การลงลายมือชื่อในเอกสารหรือสัญญา กับคู่ค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์
10.1 การลงลายมือชื่อเอกสารผ่านออนไลน์จะมีผลในแง่กฎหมายเช่นเดียวกับการลงลายมือชื่อบนกระดาษหรือไม่ เช่น ใบเสนอราคา (Quotation) ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) เป็นต้น
10.2 ลงลายมือชื่อในสัญญาอิเล็กทรอนิกส์กับคู่ค้าอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
10.3 เอกสารสัญญาที่ทำผ่านดิจิทัลถือเป็นสัญญาฉบับจริงหรือไม่
10.4 หากองค์กรมีระบบลงลายมือชื่อในเอกสารออนไลน์เเต่คู่ค้าไม่มีจะทำอย่างไร
10.5 การลงลายมือชื่อในสัญญาออนไลน์ใช้เป็นหลักฐานการฟ้องร้องในศาลได้หรือไม่
10.6 จุดตรวจสอบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคู่ค้า
11. การลงนามเอกสารหรือสัญญา ภายในองค์กร ทางอิเล็กทรอนิกส์
11.1 การลงลายมือชื่ออนุมัติเอกสารภายในองค์กรแบบอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร
11.2 การทำสัญญาจ้างงานอิเล็กทรอนิกส์หากลงลายมือชื่อแบบรูปภาพลายเซ็นมีผลทางกฎหมายหรือไม่
11.3 การเลิกจ้างโดยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลทางกฎหมายอย่างไร
12. การป้องกันการปลอมแปลงเอกสารที่ได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว
13. การจัดเก็บรักษาความปลอดภัยของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
14. หลักในการเลือกระบบลงลายมือชื่ออนุมัติเอกสารออนไลน์
14.1 การเลือกใช้ลายมือชื่อแต่ละประเภทให้เหมาะต่อการใช้งานขององค์กร
14.2 องค์กรสามารถใช้มากกว่าหนึ่งประเภทลายมือชื่อได้หรือไม่
15. ค่าใช้จ่ายกรณีองค์กรต้องการปรับระบบเรื่องการลงลายมือชื่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

คุณศิวบุธ อัมพุช

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba