40 ปัญหาภาษีขาย 70 ปัญหาภาษีซื้อ ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1151Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


40 ปัญหาภาษีขาย 70 ปัญหาภาษีซื้อ ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPA  นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
  • รวมประเด็นภาษีซื้อ ภาษีขาย ที่กิจการจด VATต้องพบ และจุดที่สรรพากรตรวจสอบ
  • การตรวจสอบยอดขายจาก ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด. 50 ของเจ้าหน้าที่สรรพากร
  • ข้อควรระวังเกี่ยวกับใบกำกับภาษีความเสี่ยงต่อการเป็นภาษีซื้อต้องห้าม
  • ปัญหาค่าใช้จ่ายที่กระทบต่อภาษีซื้อ
  • หลักเกณฑ์สำคัญที่จะทำให้ภาษีซื้อของกิจการสามารถขอคืนภาษีซื้อได้
  • การนำส่งภาษีขายจากใบกำกับภาษีที่ออกไปให้กับลูกค้า

หัวข้อสัมมนา

ประเด็นปัญหาภาษีขาย

1. เจาะประเด็นที่ต้องระวัง ภาษีขายที่ต้องนำส่งพร้อมการตรวจ สอบของเจ้าพนักงานประเมิน
2. กรณีดังต่อไปนี้ต้องนำส่งภาษีขายหรือไม่ พร้อมการวางแผน ภาษี
- การจำหน่าย จ่าย โอน ที่ไม่ได้เรียกเก็บค่าตอบแทน
- การ Barter สินค้า เสียภาษีขายหรือไม่
- การส่งมอบสินค้าให้บริษัทในเครือเดียวกัน
- การส่งมอบสินค้าให้สาขา
- การนำสินค้าตัวอย่าง สินค้าทดลองใช้ให้ลูกค้า โดยไม่เรียกเก็บค่าสินค้า
- การนำสินค้าไปรับรองลูกค้า
-การนำสินค้ามาเป็นสวัสดิการให้พนักงาน
- การนำสินค้าไปแจก แถม
- การนำสินค้า บริการ ไปใช้ในกิจการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การแถมสินค้าจากการสะสมยอดซื้อ
- การนำสินค้าไปบริจาค
3. การขายสินค้าราคาต่ำกว่าราคาตลาดต่ำกว่า ราคาทุน หรือลดราคา 70-80% ต้องเสียภาษีขายอย่างไร สรรพากรจะยอมรับในราคาที่ต่ำได้หรือไม่
4. การนำส่งภาษีขายจากใบกำกับภาษีที่ออกไปให้กับลูกค้า
- ผู้ออกไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ไม่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ
- ผู้ออกไม่ได้เป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ
- นำส่งภาษีขายล่าช้า ข้ามเดือน
5. การตรวจสอบภาษีขายของเจ้าพนักงานประเมินและ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
- ยอดขายขาด
- ยอดขายเกิน
- นำส่งยอดขายล่าช้า
- ยอดขายใน ภ.พ. 30 กับรายได้ใน ภ.ง.ด. 50
- ผลกระทบที่นักบัญชีต้องระวังเป็นพิเศษ

ประเด็นปัญหาภาษีซื้อ

1. ภาษีซื้อที่สามารถขอคืนได้ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- ประเภทธุรกิจและผู้มีสิทธิขอคืน
- ระยะเวลาในการใช้และขอคืน
- ภาษีซื้อที่อยู่ระหว่างขอจดทะเบียนใช้ได้หรือไม่
2. ภาษีซื้อ สำหรับนักบัญชีสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
3. หลักเกณฑ์สำคัญที่จะทำให้ภาษีซื้อของกิจการ สามารถขอคืนภาษีซื้อได้ 
4. ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้แต่ลงเป็นรายจ่ายได้มีหลักเกณฑ์อย่างไร
5. ภาษีซื้อเกิน 6 เดือน ไม่ขอคืน แต่จะนำมาลงเป็นรายจ่าย ได้หรือไม่
6. ปัญหาภาษีซื้อที่เกิดจากการนำเข้าสินค้า, บริการจาก ต่างประเทศ
- เอกสารที่ใช้ในการขอคืน
- ภาษีซื้อที่เกิดจากการนำส่ง ภ.พ.36
7. ปัญหาที่ต้องระวังที่จะทำให้ภาษีซื้อ กลายเป็นภาษีซื้อ ต้องห้ามที่เกิดจากใบกำกับภาษี 8. ปัญหาเกี่ยวกับที่มาจากค่าใช้จ่ายที่มีผลกระทบกับภาษีซื้อ
- รถยนต์ต้องห้าม
- ใบกำกับภาษ๊ระบุชื่อพนักงาน หรือกรรมการ
- เช่าอาคารแต่ค่าโทรศัพท์ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาที่ไม่ใช่ชื่อของผู้เช่า
9. ภาษีซื้อที่เกิดจากการส่งเสริมการขายสามารถขอคืนได้หรือไม่
- การจัดสัมมนาให้กับสมาชิกของบริษัท
- ค่าของขวัญของรางวัลที่ให้แก่ลูกค้า ตามเทศกาลต่าง ๆ ขอคืนได้หรือไม่
- ทำอย่างไรให้รายจ่ายจากการส่งเสริมการขาย ขอคืนภาษีซื้อ ได้ทุกกรณี
10. ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานขอคืนได้หรือไม่
11. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้ามาบริจาคขอคืนได้หรือไม่
12. ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับกิจการ ที่มีทั้ง VAT และ Non VAT
13. เทคนิคการใช้ภาษีซื้อต้องห้ามที่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้
- ภาษีซื้อที่ไม่ขอคืนสามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ ลงเป็นรายจ่ายได้จริงหรือไม่
- ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอน “รถต้องห้าม”
- การซื้อสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ต้องห้าม
14. กลยุทธ์การลงรายจ่ายสำหรับภาษีซื้อต้องห้าม
15. เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม กรณีนำใบกำกับภาษีที่ไม่มีสิทธิขอคืนไปใช้

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba