การจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ Budgeting for Business plan (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2199Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี  รออนุมัติ 
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ 

 

• กลยุทธ์การเชื่อมโยงงบประมาณให้เข้ากับแผนการเงินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
• การวางแผนทางการเงิน ทางเลือกต่างๆ ของการจัดทำแผนการเงิน
• ตัวชี้วัดสำคัญของแผนการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการเงิน เป้าหมายหลักของการจัดทำงบประมาณ

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. การจัดทำงบประมาณ และการประเมินผลการดำเนินงานที่ดี ที่จะช่วยส่งผลให้กลยุทธ์ระดับองค์กรประสบความสำเร็จ ควรเป็นอย่างไร

2. การเชื่อมโยงงบประมาณให้เข้ากับแผนการเงินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การวางแผนทางการเงิน ทางเลือกต่างๆของการจัดทำแผนการเงิน

4. ตัวชี้วัดสำคัญของแผนการเงิน

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการเงิน

6. เป้าหมายหลักของการจัดทำงบประมาณ

7. ความแตกต่างของงบประมาณและแผนการเงิน

8. การจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการเงินที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ประโยชน์ของการจัดทำงบประมาณที่องค์กรควรต้องจัดทำ

10. ประเภทของงบประมาณและความสัมพันธ์ของงบประมาณประเภทต่างๆ
- งบประมาณการขาย
- งบประมาณค่าใช้จ่าย
- งบประมาณเงินสด
- งบประมาณกระแสเงินสด
- งบประมาณกำไรขาดทุน
- งบประมาณการลงทุน

11. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทำงบประมาณการได้มา การจัดการและการบริหารต้นทุนของข้อมูลที่จะนำมาจัดทำงบประมาณ

12. แนวทางการจัดทำงบประมาณ
- Top-down Budgeting
- Bottom-up Budgeting
- Integrated Budgeting

13. ระยะเวลาที่เหมาะสมของกระบวนการ การจัดทำงบประมาณแต่ละประเภท

14. การบริหารงบประมาณเพื่อการควบคุมต้นทุนและสร้างกำไรสู่ธุรกิจ

15. การประเมินประสิทธิผลของงบประมาณและผู้รับผิดชอบ

16. เครื่องมือทางการบริหารและเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยในการจัดทํางบประมาณ

17. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba