มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีผลบังคับใช้ ปี 2022 (จ.ระยอง)

รหัสหลักสูตร : 21/2136

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีผลบังคับใช้ ปี 2022

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ช.ม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ช.ม.

พิเศษ จองอบรมหลักสูตรนี้
เข้าอบรม 2  ท่านลด 500 บาท
เข้าอบรม 3 ท่าน ลด 1,000 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

 

• Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ
• สรุปประเด็นสำคัญการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน
• ประเด็นปัญหาทางบัญชีที่กระทบกับมาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา


1. สรุปประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเช่า

2. สรุปประเด็นสำคัญการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- TSIC 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
- TFRIC 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- TFRIC 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
- TFRIC 19 การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
- TFRIC 22 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
- TFRIC 23 ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้

3. กรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงิน ปรับปรุงใหม่

4. สรุปแนวปฏิบัติจากการเปลี่ยนแปลงและการนำมาถือปฏิบัติ

5. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba