การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลในยุค Digital Economy (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2320Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลในยุค Digital Economy (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.วิทยากรโดย ดร.ธนาดล รักษาพล

หัวข้อสัมมนา


1.วิธีลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือเงินดิจิตอล
- เงินตราดิจิทัล (Cryptocurrency) เช่น บิทคอยน์ (Bitcoin: BTC)อีเธอร์เรียม (Ether: ETH)
- เหรียญดิจิทัล (Cryptotoken) หรือ โทเคนดิจิทัล (Digital Token)
- สกุลเงินดิจิทัล (Retail central bank digital currency: retail CBDC)

2. เทคโนโลยีและธุรกรรมในโลกเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่นักบัญชีต้องทราบ
- Payment Tokens
- Asset Tokens
- Initial Coin Offering (ICO)
- Security Token
- Crypto Assets XRP
- Utility Token
- Blockchain
- Cryptocurrencies Exchanges
- Non-fungible token (NFT)

3. มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินดิจิตอล
- TAS 1 การนำเสนองบการเงิน
- TAS 2 สินค้าคงเหลือ
- TFRS 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม
- TAS 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- TAS 21 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- TFRS9 เครื่องมือทางการเงิน

4. รายการทางการค้าที่นักบัญชีต้องทำความเข้าใจตามหลัก Conservative Accounting
- ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินดิจิตอล
- เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน
- มูลค่าของสินทรัพย์
- มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชําระเงิน

5. รายการค้าและการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินดิจิตอล
- การซื้อ-ขาย หรือ การเทรด (Trading)
- การรับรู้กำไรขาดทุน
- การวัดมูลค่ายุติธรรม
- การกำหนดอายุการให้ประโยชน์
- การบันทึกบัญชีทั้งหมดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้น

6. กรณีศึกษาและการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

7. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธนาดล รักษาพล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba