โครงการ การจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน (อบรมทั้งโครงการ 5 วัน)

รหัสหลักสูตร : 21/2353

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 21,400 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 23,540 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


โครงการการจัดทำรายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 30 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 30 ชม.


วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

TFRS 15 เรื่อง การรับรู้รายได้
1. สรุปหลักสำคัญขั้นตอนการรับรู้รายได้ 5 ขั้น
2. หลักเกณฑ์การโอนการควบคุม
3. วิธีการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า ให้บริการ และค่าสิทธิ์
4. การบัญชีสำหรับตัวแทนและตัวการ
5. ต้นทุนได้มาซึ่งสัญญา
6. ตัวอย่างการับรู้รายได้ประเภทต่าง ๆ
7. การรับรู้รายได้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ
8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

TAS 12 เรื่อง ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
1. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น ผลกระทบและประโยชน์ที่กิจการจะได้รับจากการตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
2. ขอบเขตของการปฏิบัติและความหมายของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- สินทรัพย์
- หนี้สิน
- รายได้
- ค่าใช้จ่าย
3. ฐานภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- สินทรัพย์
- หนี้สิน
- สินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินรวม
- ผลต่างภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- งบแสดงฐานะการเงินบางรายการ
4. รับรู้หนี้สิน-สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีเงินได้
- การรับรู้เมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สิน
- ผลแตกต่างชั่วคราวที่นําไปหักภาษีเงินได้
- การรับรู้เมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สิน
- เงื่อนไขการนําผลขาดทุนทางภาษีและเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์
- การประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้มาประเมินใหม่
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
5. การวัดมูลค่าของหนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
6. ฝึกปฏิบัติภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในกรณีที่มีความซับซ้อน
- สัญญาเช่า
- ประมาณการในการรื้อถอน
- ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
- เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
- สินทรัพย์มีการด้อยค่า
- หักค่าเสื่อมราคาได้มากกว่าราคาทุน
7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
1. การระบุสัญญาเช่า
2. การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าด้านผู้เช่า
3. สิทธิ์เลือกภายใต้สัญญาเช่า
4. ข้อยกเว้นของการบัญชีสัญญาเช่า
5. การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าด้านผู้ให้เช่า
6. การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
7. การขายและการเช่ากลับคืน
8. ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

การจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน : การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หุ้นทุนซื้อคืน (TFRS 9, TFRS 2)
1. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
2. เงินลงทุนในตราสารทุน
3. เงินลงทุนในตราสารหนี้
4. เงินให้กู้ยืมบริษัทในเครือ กรรมการ/บุคคล
5. การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
6. การประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
7. เงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือ เงินกู้ยืมจากกรรมการ
8. การบัญชีสำหรับตราสารอนุพันธ์
9. การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
10. ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

การบัญชีสินทรัพย์ (TAS 2, TAS 16, TAS 36, TAS 38 และ TAS 40) (ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน) และ การบัญชีหนี้สิน (ที่ไม่ใช่หนี้สินทางการเงิน) (TAS 19, TAS 37)
1. สินค้าคงเหลือ
2. ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
3. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
4. ต้นทุนการกู้ยืม
5. การด้อยค่าของสินทรัพย์
6. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
7. ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
8. การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ
9. การรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมเป็นสินทรัพย์
10. ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
11. ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
12. ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
13. ประมาณการหนี้สินในกรณีการรื้อถอน ขนย้าย บูรณะสถานที่
14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
30:0 0:0 30:0 0:0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.ธนาดล รักษาพล
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba