การควบคุมภายในองค์กรจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร : 21/2228

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การควบคุมภายในองค์กรจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• การควบคุมภายในตาม trend ปัจจุบัน และจุดที่องค์กรต้องเตรียมตัวให้พร้อม
• การควบคุมภายในทางด้านบัญชี (Accounting and Administration Control)
• การสร้างระบบงานเพื่อเตรียมรับมือความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1.Digital Era กับ ความเสี่ยงของธุรกิจทั้งระดับ Corporate และ Business Unit

2.Disruptive Innovation ที่ส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดและการปรับตัวของธุรกิจ

3.ภาพรวมของการควบคุมภายในและจุดที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อม
- Technological Changes
- Demographic Effects
- Urbanization and Social
- Industry convergence
- Age of Sustainability

4. ผลกระทบของ Blockchain ต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

5. มุมมองการควบคุมภายในของผู้กำกับดูแลและผู้บริหาร

6. กรอบโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- COSO ERM 2017 กรอบโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง
- CG Code 2017 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

7. ความท้าทายในการปฏิบัติหน้าที่และการปรับตัวต่อความคาดหวังใหม่ของผู้มีส่วนได้เสีย

8.การสร้างระบบงานเพื่อเตรียมรับมือการความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้น

9. ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมในระบบต่าง ๆ

10. การควบคุมภายในด้านรายงานทางการเงิน (Internal Control over Financial Reporting : ICFR)
10.1 ระดับของการควบคุมภายในด้านรายงานทางการเงิน
10.2 ขั้นตอนการควบคุมระดับบริษัท (Company Level Control : CLC)
10.3 ขั้นตอนการควบคุมระดับปฏิบัติงาน (Process Level Control : PLC)
10.4 ขั้นตอนการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT (IT General Control : ITGC)

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba