ปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาและไม่ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทย

รหัสหลักสูตร : 21/8308/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามา
และไม่ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทย


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• 5 หลักเกณฑ์สําหรับคนที่ยื่นเสียภาษีให้ชาวต่างชาติ
• การคํานวณภาษีให้ผู้บริหารและพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติให้ประหยัด
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีของชาวต่างชาติ? มีแค่ไหน-ใช้อย่างไรให้ครบถ้วน
• คํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายชาวต่างชาติอย่างไรไร้ปัญหากับสรรพากร
• การขอหนังสือรับรองการเสียภาษีให้ชาวต่างชาติ

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา
1. Updateกฎหมายความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากร
- ข้อมูลอะไรบ้างที่สรรพากรไทยต้องส่งให้สรรพากรต่างประเทศ
2. หลักการจัดเก็บภาษีของชาวต่างชาติ
- หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule) หลักถิ่นที่อยู่ (Resident Rule) มีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร
- 180 วันมีผลกับการเสียภาษีอย่างไรหรือไม่
3. การคํานวณภาษีของพนักงานชาวต่างชาติของปี 2564 ที่ต้องยื่นในปี 2565 และการใช้และอนุสัญญาภาษีซ้อน
- เงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมเพื่อเสียภาษี
- เงินได้ลักษณะใดบ้างที่ต้องเสียภาษีในประเทศไทยและภาษีซ้อนระหว่างประเทศ
- ความแตกต่างระหว่างเงินเดือน 40(1) กับ 40(2) ที่ชาวต่างชาติได้รับจากบริษัทนายจ้างในไทยต้องคํานวณภาษีอย่างไร
- การหักค่าลดหย่อนของพนักงานชาวต่างชาติแตกต่างจากพนักงานที่เป็นคนไทยหรือไม่
- กรณีภรรยาและบุตรอยู่ต่างประเทศจะหักลดหย่อนได้หรือไม่
- กรณีที่บริษัทแม่จ่ายเงินเดือนให้ด้วยส่วนหนึ่งบริษัทในไทยจะคํานวณภาษีอย่างไร
- บริษัทแม่ให้บริษัทลูกในไทยจ่ายเงินเดือนให้กับชาวต่างชาติไปก่อนโดยให้เรียกเก็บคืนจากบริษัทแม่ภายหลัง
- อัตราภาษีแตกต่างจากพนักงานในไทยหรือไม่
- ในกรณีที่พนักงานชาวต่างชาติไม่มีบัตรประชาชนต้องฏิบัติอย่างไร
- ประโยชน์เพิ่มที่ได้รับจากการจ้างที่ถือเป็นเงินได้และต้องเสียภาษี
- ผลกระทบทางภาษีและประเด็นภาษีซ้อนของชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในไทยหรือมีรายได้ในไทย
4. การให้สวัสดิการพนักงานกับชาวต่างชาติแตกต่างจากพนักงานทั่วไปมีผลกับการเสียภาษีอย่างไรหรือไม่
- ค่าที่พัก (ทั้งที่เป็นบ้าน โรงแรม อพาร์ตเม้นท์)
- ตั๋วเดินทางไปกลับประเทศ
- การให้รถประจําตําแหน่ง
- ค่าเล่าเรียนบุตรเรียนโรงเรียนนานาชาติ
- ค่าน้ำมันรถ
- ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตให้ภรรยาและบุตร
- การออกภาษีแทน
5. การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการจ่ายเงินให้ชาวต่างชาติ
- กรณีจ่ายเงินในไทยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจ่ายไปที่ต่างประเทศจะคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
6. การขอหนังสือรับรองการเสียภาษีให้ชาวต่างชาติ
- กรณีชาวต่างชาติไม่มีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีต้องปฏิบัติอย่างไร
7. เข้ามาทํางานตามสัญญาว่าจ้างในประเทศไทยต้องมี Work Permit หรือไม่
หากไม่มีจะมีผลกระทบกับการเสียภาษีหรือไม่อย่างไร
8. การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของชาวต่างชาติ
- ต้องยื่นแบบภ.ง.ด. 90, 91, 93 หรือไม่
- กรณีใดบ้างที่ต้องยื่นภ.ง.ด.93
- กรณีพนักงานชาวต่างชาติอยู่ในไทยไม่ครบปีภาษีใครต้องเป็นผู้ยื่นแบบ
9. บทกำหนดโทษกรณีไม่ยื่นแบบ ยื่นแบบไม่ครบ หรือเสียภาษีไม่ถูกต้อง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba