บัญชีภาษีอากร Tax Accounting การกระทบรายได้และรายจ่ายทางบัญชีกับทางภาษีอากร

รหัสหลักสูตร : 21/1853

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


บัญชีภาษีอากร Tax Accounting
การกระทบรายได้และรายจ่ายทางบัญชีกับทางภาษีอากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้


• การปรับปรุงรายการทางบัญชีเพื่อเสียภาษี
• Update!! รายการที่ต้องปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่
• "เงินกู้/ เงินกู้ยืมกรรมการ" การบันทึกบัญชีและประเด็นความเสี่ยงทางภาษีอากร
• ทำไม?? บันทึกบัญชีถูกต้องตามสภาพข้อเท็จจริง แต่ยังถูกตรวจสอบและต้องเสียภาษีเพิ่มเติม
   พร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
• การใช้สิทธิประโยชน์รายจ่ายสองเท่า ค่าใช้จ่ายลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินมีความแตกต่างระหว่าง
   บัญชีกับภาษีอันทำให้สิทธิประโยชน์ถูกกระทบหรือไม่
• จุดที่ต้องปรับปรุง พร้อมวิธีการปรับปรุงและข้อควรระวังในการปรับปรุงรายการที่นักบัญชีพลาด
   ไม่ได้

วิทยากรโดย อาจารย์กวินทิพย์ บุญสร้าง

หัวข้อสัมมนา

1.ปรับปรุงบัญชีภาษีอากร (Adjust) ทางด้านรายได้
- การใช้เกณฑ์สิทธิและเกณฑ์เงินสดในการรับรู้รายได้
- รายได้จากการขายทรัพย์สินของบริษัท
- ดอกเบี้ยค้างรับ, ดอกเบี้ยผิดนัด
- เงินประกันค่าเช่าอาคาร, เงินค่าเช่ารับล่วงหน้า
- รายได้จากการขาย/ให้บริการ ที่เรียกเก็บครั้งเดียวแต่ต้องส่งสินค้าหรือให้บริการข้ามรอบ
ระยะเวลาบัญชี
- รายได้จากการประกอบกิจการ และรายได้เนื่องจากการประกอบกิจการ
- เงินปันผลที่ได้จากบริษัททั่วไป, บริษัทในตลาดหลักทรัพย์,บริษัท BOI
- เงินทดรองจ่ายที่ได้รับคืน
- การส่งสินค้าตัวอย่างไปต่างประเทศ
- เงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้จากบริษัทประกัน
- เงินช่วยเหลือจากบริษัทแม่
- การขายบัญชีลูกหนี้
- การขายคูปองเพื่อให้ลูกค้านำไปซื้อสินค้า หรือรับบริการ
- การได้รับส่วนลดจากผู้ขายต้องบันทึกเป็นรายได้หรือลดต้นทุนสินค้า

2.ปัญหาด้านการปรับปรุงรายจ่ายทางบัญชีให้เป็นรายจ่ายที่สรรพากรยอมรับ
- ดอกเบี้ยที่สาขาจ่ายมาให้บริษัทแม่, ให้สำนักงานใหญ่ทั้งในไทย และต่างประเทศ
- หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
- การหักค่าเสื่อมค่าสึกหรอ
- การขายรถยนต์นั่งที่มีราคาเกิน 1 ล้านบาท
- การจำหน่ายจ่ายโอน ทำลายทรัพย์สินที่ใช้งานไม่ได้
- ค่าใช้จ่ายที่บริษัทแม่เรียกเก็บจากภาระแบ่งค่าใช้จ่ายระหว่างสาขาหลาย ๆ สาขา กับบริษัท
  (Cost Sharing)
- ค่าใช้จ่ายจากการช่วยเหลือพนักงานประเภทต่างๆ
- รายจ่ายจากการสำรวจต่างๆ, รายจ่ายจากโครงการที่ยกเลิกไม่ดำเนินการ
- เช่าที่ดินสร้างอาคารแล้วยกอาคารให้เจ้าของที่ดินเพื่อได้ใช้สิทธิในที่ดินนั้น
- รายจ่ายในการจัดตั้งบริษัท, รายจ่ายก่อนดำเนินงาน
- ลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ถ้าบริษัทนั้นขาดทุน, เลิกกิจการถือเป็น รายจ่ายหรือไม่
- การออกค่าใช้จ่ายต่างๆแทนผู้รับเงิน เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าประกันภัยลงเป็น
  รายจ่ายได้หรือไม่
- รายจ่ายที่เกิดจากหลักฐานไม่มีหรือเอกสารไม่ครบ
- ความเสียหายเนื่องจากพนักงานยักยอก ลักทรัพย์
- การลดทุนเพื่อหักผลขาดทุน
- เบี้ยปรับเงินเพิ่มค่าปรับต่างๆ
- รายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
- ทรัพย์สินที่ยังคิดค่าเสื่อมไม่หมด ถ้ามีการขาย, ทำลาย, ยกเลิกสัญญา จะทำอย่างไร
- การออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทนผู้รับเงิน เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าประกันภัย ลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- รายจ่ายที่เกิดจากหลักฐานไม่มีหรือเอกสารไม่ครบ
- ความเสียหายเนื่องจากพนักงานยักยอก ลักทรัพย์
- การลดทุนเพื่อหักผลขาดทุน
- เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าปรับต่าง ๆ
- รายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
- ทรัพย์สินที่ยังคิดค่าเสื่อมไม่หมด ถ้ามีการขาย, ทำลาย, ยกเลิกสัญญาจะทำอย่าง

3. "เงินกู้/ เงินกู้ยืมกรรมการ" การบันทึกบัญชีและประเด็นความเสี่ยงทางภาษีอากร
- เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ
- ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ
- เงินกู้ยืมระยะสั้น
- เงินกู้ยืมระยะยาว
- ดอกเบี้ย
- กรณีไม่มีการกู้ยืมจริง แต่มีรายการดังกล่าวในงบการเงิน

4. ความแตกต่างการตีราคาทรัพย์สิน/หนี้สิน ตามหลักบัญชีและภาษีอากรต้องปรับปรุง
    อย่างไร

- การตีราคาทรัพย์สิน, หนี้สิน เมื่อสิ้นรอบบัญชี
- การตีราคากรณีทำ Forward หรือ Cross Currency Swap
- การตีราคาสิทธิการเช่า
- การตีราคาเงินตราต่างประเทศ
- หลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อจะตีราคาอย่างไร
- การหักค่าเสื่อมค่าสึกหรอทรัพย์สิน
- การขายสินค้าต่ำกว่าทุน การยกหนี้ให้มีผลอย่างไร
- การประนอมหนี้โดยการลดหนี้

5.ปัญหาการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ, หนี้สงสัยจะสูญ และการตั้งสำรองทางบัญชีมีผลทางภาษี
   อย่างไร


6.“การบวกกลับ” ต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องทางด้านบัญชี

7.การตรวจสอบการปรับปรุง (Adjust) บัญชีประเด็นที่สรรพากรมักเพ่งเล็งเป็นพิเศษ

8.ค่าใช้จ่ายที่กฎหมายยกเว้นภาษีให้จะบันทึกบัญชีอย่างไรและกรอกแบบอย่างไร

9.การบัญชีภาษีอากร VAT
- การปรับปรุงภาษีซื้อ
- การเฉลี่ยภาษีซื้อ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์กวินทิพย์ บุญสร้าง

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba