ความรับผิดชอบของผู้ทำบัญชี และการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ

รหัสหลักสูตร : 23/4075/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,070 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,498 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


ความรับผิดชอบของผู้ทำบัญชี และการจัดทำบัญชี
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

วิทยากรโดย : ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร


หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยในปัจจุบันและมาตรฐานที่บังคับใช้
- มาตรฐานการรายงานทางระหว่างประเทศ บทบาทที่มีต่อประเทศไทย
- นักบัญชีไทยต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศหรือไม่

2. ข้อควรระวังเมื่อต้องลงชื่อเป็นผู้ทำบัญชี
- ความรับผิดตามกฎหมายที่สำคัญมีอะไรบ้าง
- ข้อกำหนดที่สำคัญตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 และบทลงโทษ
- ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีคือใคร ต้องรับผิดชอบอะไรบ้างตามกฎหมายบัญชี

3. ผู้ทำบัญชีต้องรับผิดชอบอะไรบ้างตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- แนวคิดการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ PAEs, และ NPAEs
- การจัดทำเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- แนวคิดที่สำคัญในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน ระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน PAEs, และ NPAEs
- นัยสำคัญคืออะไร นักบัญชีต้องพิจารณาอย่างไร
- กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- กรณีค่าเสื่อมราคา จะใช้หลักการคิดตามประมวลรัษฎากรได้หรือไม่
- การทบทวนอายุการใช้งาน ต้องทำหรือไม่ เพื่ออะไร
- แนวปฏิบัติเมื่อทำการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- วิธีปฏิบัติเมื่อมีการให้เช่าที่ดินและอาคาร ผู้ให้เช่าทำอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- กรณีศึกษาการสร้างอาคารเองบนที่ดินเปล่าและนำเอาพื้นที่บางส่วนออกให้เช่า
- หลักปฏิบัติเมื่อสิ้นรอบบัญชี ต้องทำอะไรบ้าง
- การจัดประเภทใหม่ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- การวางแผนการตรวจนับทำอย่างไร จำเป็นต้องนับเมื่อสิ้นรอบบัญชีหรือไม่
- เมื่อสิ้นรอบบัญชี ควรจัดทำอะไรบ้างเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือและทรัพย์สิน
- การจัดประเภทของอะไหล่ตามมาตรฐานการบัญชี
- สินค้าที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ที่พบได้จากการตรวจนับต้องทำอย่างไร
- จะใช้ข้อมูลจากการตรวจนับมาปรับการแสดงมูลค่าที่เหมาะสมของสินค้าและทรัพย์สินต่างๆ ที่สำคัญได้อย่างไร

6. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
- การประมาณการหนี้สินกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแตกต่างกันอย่างไร
- การตกแต่งตัวเลขทางบัญชีกับการประมาณการหนี้สินแตกต่างกันอย่างไร
- ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญกับการประมาณการหนี้สิน

7. รายได้และค่าใช้จ่ายตามแนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- นักบัญชีจะรับรู้รายได้โดยอ้างอิงจากที่ไหนและเมื่อไหร่
- ใครเป็นผู้เลือกใช้นโยบายการบัญชีและความรับผิดชอบของผู้ทำบัญชี
- หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีให้ทำอย่างไรและมีผลกับภาษีอากรอย่างไร
- หากมีการพบข้อผิดพลาดและทุจริตจะแก้ไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างไร
- การทุจริตจัดเป็นข้อผิดพลาดหรือไม่
- นักบัญชีต้องแสดงค่าใช้จ่ายเมื่อไร มีกี่แบบ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba