การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4077

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงานทางการเงิน
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


หัวข้อสัมมนา

1.ความสำคัญของการจัดทำบัญชีและระยะเวลาที่ต้องจัดทำตามกฎหมายบัญชี
- กำหนดเวลาการจัดทำบัญชี และการนำส่งงบการเงิน
- บทลงโทษ และผู้รับผิดกรณีไม่จัดทำตามกฎหมาย

2.การวางระบบบัญชี และระบบเอกสารทางบัญชี
- การรับ - จ่ายเงิน และการวางระบบเอกสารที่ต้องใช้
- การซื้อ – ขาย เงินสด
- เครดิต และเอกสารประกอบทางบัญชี
- บัญขี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และการทำเอกสาร


3.การจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
- กรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงินใหม่
- การวิเคราะห์ บันทึก และการผ่านรายการ
- การทำรายงานทางการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงิน
- รูปแบบของงบการเงิน และรายการที่สำคัญในงบการเงินที่มักพบข้อผิดพลาด
- การนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญขีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

4.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
เลขที่ 9 ถนนราชปรารถ กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :
Tel : (66) 02-246 7800, 02-640 0630
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba