สรุปประเด็นที่สำคัญและปัญหาที่พบในเชิงปฏิบัติของ TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16

รหัสหลักสูตร : 21/2287

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สรุปประเด็นที่สำคัญและปัญหาที่พบในเชิงปฏิบัติ
ของ TFRS 9, TFRS 15
และ TFRS 16


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน
• สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
• สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 สัญญาเช่า
• ประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบในเชิงปฏิบัติของ TFRS 9, TFRS15, TFRS16 มาใช้

วิทยากรโดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปประเด็นที่สำคัญ TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
- การจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน
- การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก และวัดมูลค่าภายหลังของราคาทุนตัดจำหน่ายมูลค่ายุติธรรม
- การเปลี่ยนแปลงและจัดประเภทรายการ
- การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
- การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน

2. สรุปประเด็นที่สำคัญ TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
- ตัวแบบ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ตาม TFRS 15
- การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
- การให้บริการ
- การให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์สินของกิจการ
- การรับรู้รายได้กรณีธุรกรรมซับซ้อน
- ตัวอย่างและข้อควรระวังในการรับรู้รายได้

3. สรุปประเด็นที่สำคัญ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
- การจัดประเภทของสัญญาเช่าที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
- การแสดงรายการบนงบแสดงฐานะการเงิน
- ผลกระทบต่อการนำเสนองบการเงิน

4.ประเด็นปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบในเชิงปฏิบัติของ TFRS 9, TFRS15, TFRS16 มาใช้

5. ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba