การวางแผนพร้อม Workshop การร่างสัญญาภาษีเงินได้ของแพทย์ (หลักสูตรใหม่ ปี 2565)

รหัสหลักสูตร : 21/1681

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 10,700 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 12,840 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนพร้อม Workshop การร่างสัญญาภาษีเงินได้ของแพทย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


พิเศษ!! Promotion อบรมหลักสูตรเดือน พฤษภาคม 2565

เข้าอบรม 2 ท่าน ลด    500  บาท
เข้าอบรม 3 ท่าน ลด  1,000  บาท
*สําหรับหลักสูตร ราคาตั้งแต่ 2,700 บาทขึ้นไป (ราคายังไม่รวม VAT)
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

พิเศษ! สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ
• “ตัวอย่างสัญญา” ที่ใช้ได้ทันที พร้อม Trickในการร่างสัญญา มูลค่าหลักแสนบาท
• Handy Drive ที่มีข้อมูลสามารถนำไปแก้ไขใช้สำหรับบริษัทท่าน
• กระเป๋าสะพายใส่เอกสาร

ด่วน!! ปี 2565 สรรรพากรเริ่มตรวจสอบสัญญาระหว่างแพทย์, คลีนิค, โรงพยาบาล, ระบบการเงิน, บัญชี, หลักการออกใบเสร็จ และระบบ IT

ทำอย่างไร? ให้หลุดจากกรอบความคิดสรรพากร ดึงความเป็น “แพทย์” ไม่ให้เป็น ม.40.(1), (2)
“ทำให้แพทย์เป็นแพทย์” ให้เป็นจุดเด่นตาม ม.40.(6)
เทคนิคชี้แจงต่อสรรพากร เปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปได้ยาก ให้เป็นไปได้!

ทำสัญญาอย่างไร “เสียภาษีน้อย” แต่ถูกต้องตามกฎหมาย
ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งโรงพยาบาล, สถานพยาบาล, สถานเสริมความงาม, คลินิกทันตกรรม และแพทย์

• ผลกระทบทางภาษี การทำสัญญาเช่าใช้ใน/ นอกเวลาราชการ, โรงพยาบาลรัฐ/ เอกชน
• ประเด็นทางภาษีที่สรรพากรตรวจสอบ แพทย์เอกชน, คลินิกพิเศษราชการ, แพทย์ที่ไม่ได้อยู่ประจำ, แพทย์ On call
• แพ้-ชนะ สรรพากร อยู่ที่การลงบัญชี และการทำสัญญา
• เงินได้ของแพทย์จากสถานการณ์ COVID-19 กรณีใดบ้าง? ที่ได้รับยกเว้นภาษี


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- ตัวแทนประกัน ที่ต้องขายประกันให้แพทย์
- นักวางแผนทางการเงิน เพื่อวางแผนภาษีให้แพทย์
- ฝ่ายบัญชี เพื่อรับรู้รายได้ของแพทย์
- ฝ่ายการเงิน เพื่อแยกรายการค่าแพทย์กับค่าใช้จ่ายอื่น ค่าแพทย์ออกจากเงินเดือน
- ฝ่าย IT เพื่อการวางระบบในโรงพยาบาล
- ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของโรงพยาบาล


เสริมวิชาชีพ “นักบัญชีไทย” (CPD/TA/CPA)
เพื่ออธิบายให้แพทย์เกิดความเข้าใจในการประหยัดภาษี (Tax Avoidance) ทำให้แพทย์ เป็นวิชาชีพอิสระตาม ม. 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร [หักเหมาจ่าย 60%] ด้วยการแสดงหลักฐาน ทางเอกสารการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) และการเบิก-จ่ายทางระบบบัญชี รวมทั้งการทำสัญญา (Contract) รูปแบบต่างๆ


ประเด็นปัญหา “แพทย์”
• เป็นเงินได้ฯ ม. 40(1) / ภ.ง.ด.1 / ภ.ง.ด.1ก. ใช้ ม. 48(1) ประมวลรัษฎากรหักภาษีฯ อัตราก้าวหน้า
• เป็นเงินได้ฯ ม. 40(2) / ภ.ง.ด.1 / ภ.ง.ด.1ก. ใช้ ม. 48(1) ประมวลรัษฎากรหักภาษีฯ อัตราก้าวหน้า
• เป็นเงินได้ฯ ม. 40(6) ประมวลรัษฎากร / ภ.ง.ด.1 / ภ.ง.ด.1ก. ใช้ ม. 48(1) ประมวลรัษฎากรหักภาษีฯ อัตราก้าวหน้า
• เปิดมุมมองใหม่ ทำเป็นค้าร่วม ความแตกต่างระหว่างค้าร่วม และร่วมค้า

วิทยากรโดย รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายภาษีที่เกี่ยวกับการเสียภาษีของแพทย์ พร้อมการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างครบถ้วน

2. โครงสร้างการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวกับแพทย์

3. ประเด็นความแตกต่างของเงินได้ประเภท 40(1) (2) (6) (8) กับภาระภาษีของแพทย์
• เปรียบเทียบภาระภาษีของแพทย์แต่ละประเภทเงินได้
• รับเงินได้จากโรงพยาบาลเป็น 40(6) แต่สรรพากรประเมินเป็นเงินได้ 40(2) จะแก้ปัญหาอย่างไร
• ประเด็นทางภาษีที่สรรพากรตรวจสอบแพทย์เอกชน, คลินิกพิเศษราชการ, แพทย์ที่ไม่ได้อยู่ประจำ, แพทย์ On call
• ไม่มีสัญญาจ้างและรับค่าตอบแทนตามจำนวนคนไข้ที่รักษา เป็นเงินได้ประเภทใด
• ตีแตกความต่างของแพทย์ในคลินิกพิเศษของรัฐ กับการเปิดคลินิกทั่วไป
• ข้อตกลงการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างหมอกับคลินิกที่มีลักษณะคล้ายหุ้นส่วน
• รายได้มากอยากเสียภาษีน้อยต้องวางแผนอย่างไร

4. ความแตกต่างในการคำนวณภาษีเงินได้ 40(6) ระหว่างวิชาชีพทั่วไป กับ วิชาชีพอิสระ และปัญหาการตีความ
• วิชาชีพทั่วไป กับวิชาชีพอิสระตีความอย่างไร ทำไมเสียภาษีต่างกัน
• ปัญหาการตีความอย่างไรให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นวิชาชีพอิสระ

5. การวางแผนภาษีร่วมกันของแพทย์และโรงพยาบาล
ประเด็นตรวจสอบการเข้ามาทำงานของแพทย์ และพนักงานทั่วไปว่าเข้าในฐานะอะไร? และมีผลทางภาษีอย่างไร?

6. เทคนิคการทำสัญญาระหว่างโรงพยาบาลกับแพทย์ ให้ WIN WIN ทั้งสองฝ่าย

7. ตัวอย่างสัญญาและความแตกต่างของสัญญาแต่ละประเภทของเงินได้แพทย์
• สัญญาจ้างแรงงาน
• สัญญาจ้างทำของ
• สัญญาจ้างประกอบวิชาชีพอิสระ

8. Workshop ร่างสัญญาเพื่อให้เป็นเงินได้ 40(6) วิชาชีพอิสระที่นำไปใช้ได้จริงไม่ถูกประเมินภาษีย้อนหลัง

9. การวางแผนการลงบัญชีให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสัญญาระหว่างโรงพยาบาลกับแพทย์
• ปัญหาสัญญาระหว่างโรงพยาบาลกับแพทย์ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของ “วิชาชีพอิสระ”

10.การวางแผนเพื่อรับมือการถูกตรวจสอบเงินได้ของแพทย์แบบครบวงจร
• การลงบัญชี
• การทำสัญญา
• หลักฐานการเป็นวิชาชีพอิสระต้องใช้อะไรประกอบ
• การออกใบเสร็จเพื่อรองรับการเป็นวิชาชีพอิสระของแพทย์
• การคิดเฉพาะค่าตรวจแล้วเขียนใบสั่งยาให้คนไข้ไปซื้อยาเอง
• เตรียมรับมือโต้แย้งสรรพากรหากถูกประเมินว่าเงินได้ของแพทย์เป็นการรับจ้างช่วง (Subcontract)

11.การวางระบบใบเสร็จรับเงินที่โรงพยาบาล และแพทย์ต้องทำให้สอดคล้องกับประเภทเงินได้
• ค่ายา
• ค่าเวชภัณฑ์
• ค่าบริการ ค่าห้องพัก
• ค่าตรวจโรค (DF)
• ปัญหาการออกใบเสร็จรวมเป็นค่าตรวจโรคและค่ายา (Package)

12.10 จุด การตรวจสอบของสรรพากรสำหรับเงินได้ของแพทย์

13.แนวโน้มการตรวจสอบภาษีของแพทย์ ข้อดี-ข้อเสีย หากแพทย์จัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba