Update บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้ทำบัญชี 2022 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1953Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรUpdate บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้ทำบัญชี 2022

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงได้ รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้ รออนุมัติ


พิเศษ!! Promotion อบรมหลักสูตรเดือน พฤษภาคม 2565

เข้าอบรม 2 ท่าน ลด 500 บาท
เข้าอบรม 3 ท่าน ลด 1,000 บาท
*สําหรับหลักสูตร ราคาตั้งแต่ 2,700 บาทขึ้นไป (ราคายังไม่รวม VAT)
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)


• “เตรียมรับมือการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ที่มีแนวโน้มบังคับใช้ในปี 2022”

• สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2022 ที่มีผลต่อการบันทึกบัญชี และเสียภาษีของธุรกิจ

วิทยากรโดย อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

Account (ช่วงเช้า)
Update มาตรฐานการบัญชี (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)
ที่สําคัญและใช้ในปัจจุบัน

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องการรับรู้รายได้
5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
6. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
7. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กระทบและต้องปรับปรุงกับทางภาษีอากร
8. เตรียมรับมือการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ที่มีแนวโน้มบังคับใช้
9. Update คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับใหม่


TAX (ช่วงบ่าย)
1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2022 ที่มีผลต่อการบักทึกบัญชี และเสียภาษีของธุรกิจ
2. กฎหมายตระกูล “e” ที่นักบัญชีต้องทราบและแนวทางการตรวจสอบของสรรพากร
• e-Payment
• e-Withholding Tax
• e-Tax Invoice & e-Receipt
• e-Stamp
• e-Filing
• e-Service
• e-Donation
3. ภาษี 3 เรื่อง กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี 2022 ที่ผู้ทําบัญชีไม่ควรพลาด
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. เตรียมพร้อมรับมือ หากสรรพากรมีการปรับระบบเสียภาษีค้างเป็นศูนย์
5. Update มาตรการทางภาษีที่มีผลกระทบต่อนิติบุคคลจนถึงสิ้นปี
6. Update มาตรการตรวจสอบและตรวจจับใบกํากับภาษีปลอมแบบจริงจังของสรรพากร
7. แนวทางการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่สรรพากรในปีนี้ ที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง
8. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีอากรที่กระทบต่อการจัดทําบัญชี และมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทําบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba