การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

รหัสหลักสูตร : 21/5189

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value)
และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(Effective Interest Rate)
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 อื่นๆ 3 ชม.

 

กรุณานำ Notebook ที่มี Microsoft Excel Version 2013 ขึ้นไปมาในวันสัมมนา

วิทยากรโดย ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) และการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) สำหรับ
1.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้ / ตราสารหนี้
1.2 การให้กู้ยืมเงิน/กู้ยืมเงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ กว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาด
1.3 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืม / การ ปรับโครงสร้างหนี้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

2. กรณีศึกษาการคำนวณ Present Value และ Effective Interest Rate สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ / ตราสารหนี้ / เงินให้กู้ยืม / เงินกู้ยืม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
2.1 ราคาตามมูลค่า
2.2 ราคาที่มีส่วนเกิน
2.3 ราคาที่มีส่วนลด (รวมถึง zero-coupon bond)
2.4 มีค่าใช้จ่ายในการทำรายการ
2.5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
2.6 อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
2.7 ให้บริษัทในเครือกู้ยืมเงินโดยมีอัตรา ดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาด
2.8 มีการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขในสัญญา / ปรับโครงสร้างหนี้

3. สรุปหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) สำหรับ
3.1 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน ขนย้าย บูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
3.2 หนี้สินสัญญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

4. กรณีศึกษาการคำนวณ Present Value สำหรับ
4.1 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน ขนย้าย บูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์
4.2 หนี้สินสัญญาเช่า

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba