ระบบบัญชีต้นทุนและการบริหารต้นทุนเพื่อสร้างกำไรในอนาคต

รหัสหลักสูตร : 21/2763

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ระบบบัญชีต้นทุนและการบริหารต้นทุนเพื่อสร้างกำไรในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุนและข้อมูลต้นทุนต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
2. การจำแนกประเภทของต้นทุนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร
3. การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจ
4. วิธีการประมาณต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร
5. การวางระบบบัญชีต้นทุนเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริหาร
6. ความแตกต่างระหว่างกำไรขั้นต้นกับกำไรส่วนเกิน (Contribution margin)
7. วิธีการคำนวณต้นทุนและการนำเสนอข้อมูลต้นทุนเพื่อการบริหาร
8. วิธีการปันส่วนต้นทุนให้หน่วยงานและผลิตภัณฑ์
9. การบัญชีต้นทุนมาตรฐานเพื่อการวางแผนและควบคุม
10. วิธีการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรง และค่าใช้จ่ายการผลิต
11. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไร และการคำนวณจุดคุ้มทุน
12.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างต้นทุนกับสภาพเสี่ยงในการดำเนินงาน
13. วิธีการกำหนดราคาสินค้าเพื่อให้ได้กำไรตามที่ต้องการ
14. การพิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ หรือต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้
15. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจหยุดการผลิตหรือดำเนินการต่อไป
16. การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเพื่อให้กิจการได้ประโยชน์สูงสุด
17. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจรับคำสั่งซื้อกรณีพิเศษ
18. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba