150 ประเด็นเด็ดการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างเหนือชั้น

รหัสหลักสูตร : 21/1209

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


150 ประเด็นเด็ดการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างเหนือชั้น

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


• ใหม่!! เพิ่มประเด็นการหัก ณ ที่จ่ายในระบบ e-Withholding Tax ที่พบในทางปฏิบัติมากที่สุดของทุกกิจการ
• การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ ต้องทำอย่างไร
 

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. วิธีปฏิบัติตามหลักการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528
• ใครบ้างที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและใครเป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
• การใช้เกณฑ์ในการหัก ณ ที่จ่าย
• ประเภทของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
• เงื่อนไขต่างๆ ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
• สั่งจ่ายเช็คไว้แล้ว แต่ผู้รับไม่มารับเช็คจะต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
• การจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและยกเว้นไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย
• การหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่ละครั้งต้องใช้อัตราใด
• การหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยเช็ค และตั๋วเงินที่ลงวันที่ล่วงหน้า และการจ่ายเงินด้วยเงินตราต่างประเทศ
• การหักภาษี ณ ที่จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทตามสัญญาระยะยาวและการจ่ายเงินครั้งต่อครั้ง มีหลักเกณฑ์อย่างไร
• แบบที่ใช้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกต้อง
• หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
• รูปแบบของหนังสือรับรองที่ถูกต้อง
• ระยะเวลานำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• กรณีถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แต่ไม่มีหลักฐานจะแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง
• กรณีถูกหักภาษีไว้ในอัตราที่เกิน จะขอคืนได้หรือไม่
• ความรับผิดชอบของผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
• บทลงโทษต่างๆ กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ไม่ถูกต้อง

2. ประเด็นปัฐญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ e-Withholding Tax
• ผู้เกี่ยวข้องในระบบ e-Withholding Tax
• หน้าที่ผู้หักและผู้ถูกหักที่เปลี่ยนไปเมื่อใช้ระบบ e-Withholding Tax
• ข้อมูลที่ต้องแจ้งธนาคารเมื่อใช้ระบบ e-Withholding Tax
• ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิหักณที่จ่ายอัตราใหม่ 2%
• อัตราการหักภาษีใหม่ 2% ใช้กับกรณีใดบ้าง
• แนวโน้มค่าธรรมเนียมการใช้บริการกับการลงรายจ่าย 2 เท่า
• ต้องเข้าระบบ e-Withholding ทุกกิจการหรือไม่หรือเลือกได้
• ผู้ที่รับผิดในทางภาษีอากรเมื่อหักภาษีณที่จ่ายผิด
• กรณีใช้ระบบ e-Withholding Tax แล้วหักผิด / หักขาด / หักเกินแจ้งแก้ไขกับใครอย่างไร
• เมื่อเข้าระบบ e-Withholding Tax ยังต้องออกหนังสือรับรองภาษีหักณที่จ่ายและนําส่งภาษีหรือไม่
• เมื่อเข้าระบบ e-Withholding Tax แล้วต้องนําส่งแบบภ.ง.ด. 1,2,3 และ 53 หรือไม่
• เมื่อเข้าระบบ e-Withholding Tax แล้วสิ้นปีต้องยื่นแบบภ.ง.ด.1ก, 2ก, 3กหรือไม่
• กิจการสามารถใช้ระบบ e-Withholding Tax ไปพร้อมกับการหักณที่จ่ายแบบเดิมได้หรือไม่ หัก ณ ที่จ่ายอัตราใด
• เอกสารและรูปแบบการจัดเก็บหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายในระบบ e-Withholding Tax
• การเตรียมพร้อมของนักบัญชีเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเมื่อใช้ระบบ e-Withholding Tax

3. การจ่ายเงินในกรณีต่อไปนี้จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร
• การจ่ายเงินซื้อสินค้าทั่วไป ที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ
• การจ่ายเงินค่าบริการโรงแรม
• การจ่ายเงินให้ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
• การจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต
• การจ่ายเงินค่าขนส่งสาธารณะ
• การจ่ายเงินค่าเช่าแบบลีสซิ่ง

4. หลักเกณฑ์เงื่อนไข การแก้ไขปัญหา และวิธีปฏิบัติที่มักหักภาษี ณ ที่จ่าย
4.1 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(2) รับจ้างทำงานให้
   • การจ่ายค่านายหน้า ตัวแทน จากการขายสินค้าหรือให้บริการ
   • การจ่ายค่านายหน้าให้แก่พนักงานของกิจการ บุคคลภายนอก จะต้องหักภาษีในอัตราใด
   • การจ่ายค่านายหน้าให้กับนิติบุคคลจะต้องหักภาษีอัตราใด หากเป็นนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
     อัตราใด และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
   • ปัญหาความผิดพลาดในการยื่นแบบชำระภาษีของค่านายหน้าที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ
   • การจ่ายให้แก่ที่ปรึกษา ค่าวิทยากร มีหลักเกณฑ์การคำนวณอย่างไร
   • การจ่ายค่าจ้าง Shipping ในการออกของจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง
   • การจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่ Shipping จะต้องหักภาษีหรือไม่
   • การจ่ายเงินค่าบริการออกของให้ Shipping จะหักภาษีในอัตราใด
4.2 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(3) ค่าสิทธิ
   • เมื่อกิจการจะต้องจ่ายเงินค่าสิทธิ ลิขสิทธิ์ Royalty Software จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง
   • ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ หักอัตราใด
   • ซื้อซอฟแวร์สำเร็จรูปจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ หักอัตราใด
   • กรณีใดบ้างที่กิจการซื้อซอฟแวร์แล้วไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
4.3 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(4)(ก) ค่าดอกเบี้ย
   • การจ่ายค่าดอกเบี้ยให้กับผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องหักภาษีหรือไม่
   • การจ่ายค่าดอกเบี้ยให้กับผู้รับซึ่งเป็นนิติบุคคลจะหักภาษีอัตราใด
   • การจ่ายค่าดอกเบี้ยให้กับมูลนิธิ สมาคม มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไร
   • การจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยมีกรณีใดบ้างที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
   • การให้กู้ยืมเงินของบริษัทในเครือจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และมีกรณีใดบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
   • การให้พนักงานกู้ยืมเงินไม่คิดดอกเบี้ยได้หรือไม่
4.4 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(4)(ข) เงินปันผล หรือ ส่วนแบ่งกำไร
   • จ่ายเงินปันผลจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราใด
   • กรณีผู้รับเงินปันผลเป็นนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราใด และมีกรณีใดยกเว้น
     ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
   • มีกรณีใดบ้างที่จ่ายเงินปันผลไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
   • กิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร 
     และใครบ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
   • การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้รับมีใครบ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี
     หรือได้รับยกเว้นภาษีเงินได้กึ่งหนึ่ง
4.5 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน
   • ปัญหาภาษีอากรการให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
   • การจ่ายเงินกินเปล่า เงินล่วงหน้า เงินประกัน จะต้องถือเป็นรายได้และหักภาษีหรือไม่
   • การจ่ายเงินค่างวดในแต่ละเดือนจะต้องหักภาษีอย่างไร
   • กรณีจ่ายเงินค่าเช่าทรัพย์สิน แต่ผู้ให้เช่าไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องสรรพากรยอมรับ
   • เช่าอาคารสำนักงาน ได้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนผู้ให้เช่า ทำประกันภัยอาคารที่เช่า ผู้ให้เช่ามีภาระภาษีอย่างไร
     จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
   • เช่าที่จอดรถในอาคารสำนักงานจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่มีหลักเกณฑ์อย่างไร การจ่ายเงินค่าเครื่องปรับอากาศ
     ของอาคารที่เช่าจะหักภาษีในอัตราใด
   • เช่าอาคารสำนักงานต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาจะต้องหักภาษีหรือไม่
   • ผู้เช่าว่าจ้างให้เจ้าของอาคารจัดหาดอกไม้ ต้นไม้ รูปภาพ มาประดับในอาคารจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
     และหักในอัตราใด
   • เช่าสถานที่ (บูธ) ในการจัดงานแสดงสินค้าจะต้องหักภาษีในอัตราใด มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร
   • สัญญาเช่าต้องเสียอากรแสตมป์หรือไม่ ใครเป็นผู้เสีย
   • การให้บริษัทในเครือใช้สถานที่ทำงานร่วมกันจะต้องคิดค่าเช่าหรือค่าบริการ
   • การจ่ายค่าเช่าแบบลิสซิ่งจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และอย่างไรเรียกว่า ค่าเช่าแบบลิสซิ่งตามประมวลรัษฎากร
4.6 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(6) วิชาชีพอิสระ
   • อย่างไรเรียกว่าวิชาชีพอิสระ และหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราใด
   • การจ่ายเงินค่าจ้างทำบัญชีถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดจะต้องหักอัตราใด
   • การจ่ายเงินให้กับทนายความ สอบบัญชี รับจ้างทำบัญชี จะต้องปฏิบัติอย่างไรในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
4.7 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(7) รับเหมาก่อสร้าง
   • อย่างไรถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(7) และอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   • ผู้รับเหมาแยกค่าวัสดุและค่าแรงออกจากกันจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
   • ผู้ว่าจ้างซื้อวัสดุก่อสร้างเอง แต่จ้างผู้รับเหมาเฉพาะค่าแรง จะหักภาษีในอัตราใด
4.8 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(8) เงินได้ที่นอกเหนือจากมาตรา 40(1)-(7)
   (1) การจ่ายรับจ้างทำของ
     • อย่างไรเรียกว่ารับจ้างทำของที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
     • ข้อแตกต่างระหว่างรับจ้างทำของกับการขายสินค้า
     • การขายสินค้าพร้อมติดตั้งจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
     • หากกิจการรับจ้างผลิต แต่ปกติผลิตขาย จะหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
     • การขายสีพร้อมทาถือเป็นการขายสินค้าหรือบริการ
     • การขายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง การขายลิฟท์พร้อมติดตั้ง จะหักภาษีอย่างไร
     • การแยกบิลค่าสินค้ากับค่าบริการหรือค่าแรงออกจากกันจะต้องหักภาษีหรือไม่
     • การออกบิลใบเดียวแต่แยกรายการสินค้าและค่าแรงคนละบรรทัดจะต้องหักภาษีหรือไม่ และหักในอัตราใด
     • การออกบิลค่าสินค้ากับค่าแรงรวมอยู่ในบิลใบเดียวกันจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
     • ค่าซ่อมรถยนต์แยกค่าแรงออกจากค่าอะไหล่จะหักภาษีอย่างไร
     • ซื้อยางรถยนต์และเปลี่ยนยางให้จะต้องหักภาษีหรือไม่
     • กิจการผลิตถุงพลาสติกออกจำหน่าย ต่อมามีลูกค้ามาจ้างให้ผลิตถุงพลาสติก ค่าจ้างผลิต จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
       หรือไม่
     • ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโรเนียวเอกสาร จ้างพิมพ์บิล พิมพ์นามบัตร มีหลักเกณฑ์หักภาษีอย่างไร
     • การจ่ายเงินค่าจ้างทำของให้กับนิติบุคคลต่างประเทศ มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราใดในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
   (2) การจ่ายเงินค่าโฆษณา
     • การจ่ายเงินค่าโฆษณากรณีใดต้องหักภาษี และกรณีใดยกเว้นไม่ต้องหัก
     • การจ่ายเงินค่าโฆษณาและค่าบริการผ่านตัวแทนโฆษณาจะต้องหักภาษีในอัตราใด
     • การจ่ายเงินค่าจ้างทำป้ายโฆษณา พร้อมติดตั้งจะหักภาษีเท่าใด
   (3) การจ่ายเงินรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
     • ความแตกต่างของรางวัลเนื่องจากการส่งเสริมการขายกับรางวัลในการประกวด แข่งขัน ชิงโชค 
       และอัตราภาษีที่ต้องหัก
     • อย่างไรเรียกว่ารางวัลอันเนื่องจากส่งเสริมการขายและจะต้องหักภาษีในอัตราใด
     • การให้รางวัลแก่พนักงาน ลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศมีภาระภาษีอย่างไร
     • การให้ส่วนลดแก่ลูกค้าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
     • การพิจารณาว่าลูกค้าซื้อไปใช้กับลูกค้าซื้อไปขายต่อมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
     • กิจการออกใบกำกับภาษีไปแล้ว ต่อมาได้มีการให้ส่วนลดต้องหักภาษีหรือไม่
     • การใช้คูปองส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปจะต้องหักภาษีหรือไม่มีหลักเกณฑ์อย่างไร
     • การสะสมแสตมป์ส่วนลดหรือจำนวนเงินเพื่อใช้สิทธิในการซื้อสินค้าหรือบริการจะมีหลักเกณฑ์หักภาษีอย่างไรบ้าง
     • การให้ส่วนลดทันทีกับการให้ส่วนลดเมื่อมีการชำระเงินจะต้องหักภาษีอย่างไรบ้าง
     • ประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายหมายความว่าอย่างไร และมีเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่อย่างประการใด
   (4) การจ่ายเงินค่าเบี้ยประกัน
     • ความแตกต่างของการประกันชีวิตกับการประกันวินาศภัย
     • ประกันชนิดใดที่ยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
     • หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าเบี้ยประกัน
   (5) การจ่ายรางวัลในการประกวด แข่งขัน ชิงโชคจับฉลาก
     • การจัดให้มีการชิงโชคจับฉลากจะต้องหักภาษีอัตราใด
     • นอกจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้วยังมีภาระภาษีอะไรอีกบ้าง
     • การให้รางวัลชิงโชคเป็นบัตรกำนัล บัตรของขวัญ จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
     • การแจกรางวัลในการประกวด แข่งขัน ชิงโชคจับฉลากจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อใด มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง
   (6) การจ่ายค่าบริการต่าง ๆ
     • อย่างไรเรียกว่าค่าบริการ
     • การจ่ายเงินค่าบริการธนาคาร บริการโทรศัพท์มีหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
     • การจ่ายเงินค่าไฟฟ้าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
     • การจ่ายค่าธรรมเนียมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร การจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านธนาคารมีหลักเกณฑ์หักภาษีอย่างไร
   (7) การจ่ายเงินค่าขนส่ง
     • ความหมายของค่าขนส่ง และภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่ง
     • ความแตกต่างของค่าขนส่งทั่วไปกับขนส่งสาธารณะ
     • การขายสินค้าพร้อมขนส่งจะหักภาษีอย่างไร
     • การให้บริการพร้อมขนส่งจะหักภาษีอย่างไร
     • จ้างรถจักรยายนต์ให้ส่งจดหมาย ส่งเอกสารให้จะหักภาษี 3% หรือ 1%
     • จ้างรถรับส่งพนักงานจะหักภาษี 1% 3% หรือ 5%
     • การจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องหักภาษีหรือไม่
   (8) การจ่ายเงินค่าจ้างนักแสดงสาธารณะ
     • นักแสดงสาธารณะหมายถึงใครบ้าง และหักภาษีอัตราใด
     • DJ โฆษก ถือเป็นนักแสดงสาธารณะหรือไม่
     • จ้างดารามาเป็นพิธีกรในงานแนะนำสินค้าจะหักภาษีเท่าใด
     • ผู้จัดการนักแสดงเป็นเงินได้ประเภทใด หักภาษีอัตราใด

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba