การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบที่กิจการได้รับจากสภาวะเศรษฐกิจในปี 2564

รหัสหลักสูตร : 23/4140/8

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-

-

 


การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบที่กิจการได้รับ
จากสภาวะเศรษฐกิจในปี 2564

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.ความเสียหายและผลขาดทุน ที่กระทบกับรายได้และค่าใช้จ่าย จากการหยุดชะงักของกิจการเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจส่งผลอย่างไรกับการบันทึกบัญชี

2.การตรวจสอบผลกระทบการบัญชีตามมาตรฐานที่สำคัญ

2.1 สินค้าคงเหลือค้างสต๊อค อยู่ในกระบวนการผลิต ถูกยกเลิกคำสั่งซื้อ

2.2 การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ (รวมถึงค่าความนิยม) ณ วันสิ้นงวด

-หากข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อได้ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า นักบัญชีต้องปฏิบัติทางบัญชีอย่างไร
และส่งผลอย่างไรกับกิจการ

-ความแตกต่างของการทดสอบการด้อยค่าสินทรัพย์ในการคำนวณและการลงบัญชี

2.3 การประเมินค่าและการด้อยค่าของลูกหนี้วิธีการรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

โดยการพิจารณาเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และการพยากรณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคต

2.4 การรับรู้รายได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากเงินลงทุน

2.5 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาระผูกพันตามสัญญา และการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าต่าง ๆ

-กรณีเช่าสินทรัพย์ แต่ไม่สามารถใช้หารายได้

-ลด / ยกเลิก สัญญาเช่า

-สัญญาที่กำลังดำเนินการ แต่ถูกยกเลิก

- กรณีมีค่าปรับ และกิจการไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า

-กรณีผู้เช่าได้รับการลดค่าเช่าที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

2.6 เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังวันที่ในงบการเงิน ณ วันสิ้นรอบ นักบัญชีต้องปรับปรุงบัญชี
หรือเปิดเผยเหตุการณ์ หรือไม่

2.7 การบันทึกบัญชีกรณีมีการเปลี่ยนแปลงจากการจ้างงาน การลดเงินเดือน การชดเชย และการพักงาน

3.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba