การสรุปและการนำเสนอข้อมูลทางบัญชี-การเงิน ในรูปแบบการทำ Infographics design เพื่อเสนอผู้บริหารให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/2110

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การสรุปและการนำเสนอข้อมูลทางบัญชี-การเงิน ในรูปแบบการทำ Infographics design เพื่อเสนอผู้บริหารให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย (Workshop)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• เทคนิคการสรุปและการนําเสนอสถิติการเนินงานรูปแบบใหม่ ทีกระชับ สร้างความน่าสนใจและเข้าใจง่าย
• ฝึกปฏิบัติในการ Infographics design เพื่อการนําเสนอให้กับผู้บริหารให้น่าสนใจมากขึ้น
• ฝึกปฏิบัติการใช้ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินโดยโปรแกร Excel เพื่อนําเสนอผู้บริหาร

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.การสรุปและการนําข้อมูลทางการบัญชี-การเงินที่สําคัญ เพื่อนําเสนอผู้บริหาร

2. ข้อมูลสำคัญที่ต้องนําเสนอผู้บริหารมีอะไรบ้าง

3.ตัวเลขทางบัญชีสำคัญใดบ้างที่ต้องนำเสนอผู้บริหาร

4.ประโยชน์ของการสรุปสถิติผลการดำเนินงานที่สําคัญในงานบัญชี

5.การวิเคราะห์เหตุการณ์รายการทางบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหารให้เข้าใจง่าย

6. องค์ประกอบและวิธีการจัดทําบทสรุปเพื่อนำเสนอผู้บริหารแบบกระชับ

7. การนําเสนอสถิติผลการดำเนินงานที่สําคัญ “ดูแล้วเข้าใจทันที”
- วิธีการแบ่งพื้นที่การนําเสนอ การเลือกขนาดของสไลด์
- วิธีการเลือกใช้สีและรูปแบบในการนําเสนอ
8. การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนําเสนอข้อมูลทางการเงิน“สร้างกราฟให้เข้าใจได้ทันที”

9. วีธีการเลือกรูปภาพมาใน Internet มาใช้กับ Infographics เพื่อสื่อสารให้ชัดเจน

10.วิธีการจัดทําแผนภูมิที่เหมาะสมเพื่อการนําเสนอรายงานทางการเงินแต่ละหัวข้อ
- Performance Highlights
- Risk Management
- Rational Competition
- Key statistics
- Financial Summary

11. เอกสารที่ใช้ในการนำเสนอภายในบริษัท
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชีและการเงินที่ใช้ในนำเสนอภายในบริษัท
- องค์ประกอบของรายงานทางการเงิน รายงานสถานการณ์ปัจจุบันพร้อม สรุปผลและข้อเสนอแนะ
- การรายงานผลประกอบการของบริษัท
- การวิเคราะห์การขาย ต้นทุนและกําไรเบื้องต้น
- การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย

12. Workshop ฝึกปฏิบัติการนำข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม Excel สร้าง Graph ในการนําเสนอรายงานทางการเงิน
- แผนภูมินํ้าตก ใช้นำเสนองบกำไรขาดทุน
- แผนภูมิวงกลม ใช้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมแสดงผลแบบซ้อนข้อมูล

13. Workshop ฝึกปฏิบัติ Infographics design นําเสนอ ผู้บริหารให้น่าสนใจ
- การออกแบบ Infographics design template
- Microsoft PowerPoint Presentation
- Graphic design สําหรับนําเสนอข้อมูลทางการบัญชี

14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba