การบันทึกรายการเปิดบัญชีและสร้างแนวปฏิบัติทางบัญชีให้ถูกต้องเมื่อเริ่มต้นรอบบัญชีใหม่ (Opening Entry)

รหัสหลักสูตร : 21/2334

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,029 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,778 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบันทึกรายการเปิดบัญชีและสร้างแนวปฏิบัติทางบัญชีให้ถูกต้อง
เมื่อเริ่มต้นรอบบัญชีใหม่ (Opening Entry)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.การบันทึกรายการเปิดบัญชีเมื่อเริ่มต้นรอบบัญชีใหม่ (Opening Entry)
• การบันทึกบัญชีด้านยอดยกมาด้านสินทรัพย์
• การบันทึกบัญชีด้านหนี้สิน
• การบันทึกบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น

2.รายการปกติอื่น (Journal Entry) ที่เกี่ยวข้องทางบัญชี
(หมายเหตุประกอบงบการเงิน)

3. ข้อคํานึงที่ต้องวางแผนเกี่ยวกับการเริ่มต้นบัญชี ตามพ.ร.บการบัญชี 2543
• การเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
• ระยะเวลาในการเก็บรักษาบัญชีและทำลายเอกสารทางบัญชี
• บัญชีและเอกสารสูญหายหรือเสียหาย

4. การสร้างแนวปฏิบัติทั้งทางบัญชีประเด็นด้านสินทรัพย์และหนี้สิน
• การทบทวนผังบัญชีด้านรายได้เพื่อทบทวนระบบบัญชี
• การทบทวนที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน

5. การสร้างแนวปฏิบัติทั้งทางบัญชี จุดสําคัญค่าใช้จ่ายและการรับรู้รายได้
• การทบทวนผังบัญชีด้านรายได้เพื่อทบทวนระบบบัญชี
• การทบทวนที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีค่าใช้จ่ายและการรับรู้รายได้
• การใช้ข้อมูลจากการปิดบัญชีเพื่อนําเสนอรายงานทางการเงินพร้อมวางแผน
ผลการดําเนินงานในรอบบัญชีใหม่

6. การวางแผนค่าใช้จ่ายที่กิจการจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการถอดบทเรียน
จากการปิดบัญชี
ผลขาดทุนสุทธิยกมา
• ผลขาดทุนสุทธิยกมา
• ค่ารับรอง
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนพิการ ,คนสูงอายุ
• ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
• ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
• การวางแผนการจัดทําโครงการ CSR
• การลงทุนทรัพย์สินใหม่

7. การวางแผนการจัดทํางบประมาณเพื่อวางแผนกําไรและการควบคุม
• งบประมาณการดําเนินงาน
• งบประมาณการเงิน
- งบประมาณการลงทุน
- งบประมาณเงินสด
- งบประมาณฐานะการเงินและกําไรขาดทุน
- งบประมาณกระแสเงินสด

8.Workshop แนวปฏิบัติที่ต้องทบทวนในขั้นตอนการเปิดบัญชี

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba