ครบเครื่องเรื่องรายจ่ายต้องห้าม พร้อมเทคนิคทำอย่างไรลงรายจ่ายได้

รหัสหลักสูตร : 21/1350

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ครบเครื่องเรื่องรายจ่ายต้องห้าม พร้อมเทคนิคทำอย่างไรลงรายจ่ายได้

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

หัวข้อสัมมนา

1. รายจ่ายต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร (ม. 65 ทวิ, ม.65 ตรี) ประเด็นปัญหา
    ที่เกิดขึ้นจริงในทางปฎิบัติ

    • ขายสินค้าให้พนักงานในราคาต่ำกว่าราคาตลาดสรรพากรยอมรับหรือไม่
    • ให้กรรมการกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยทำได้หรือไม่
    • ให้ส่วนลดกับลูกค้าโดยไม่มีการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
    • การหักค่าเสื่อมจะหักอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทำได้หรือไม่
    • ปัญหาการจำหน่ายหนี้สูญให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
    • การแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ เงิน ทรัพย์สินหรือหนี้สินตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
    • สินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีถ้าราคาตลาดต่ำกว่าราคาทุนส่วนต่าง
      ลงรายจ่ายได้หรือไม่

2. เงินสำรองที่ตั้งตามหลักบัญชีลงรายจ่ายทางภาษีได้ หรือไม่
    • การตั้งสำรองเงินปันผล
    • การประมาณการหนี้สินกรณีพนักงานเกษียณอายุตามมาตรฐานบัญชี
    • การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    • ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน ต้องบวกกลับในแบบ ภ.ง.ด.50 หรือไม่
    • บริษัทมีลูกหนี้เกินกำหนดชำระ จำนวน 5 เดือนจะตั้งค่าเผื่อหนี้สูญได้หรือไม่
    • ตั้งสำรองค่าภาษีโรงเรือน ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ไว้ต้องบวกกลับหรือไม่

3. ตั้งเงินกองทุนเพื่อให้พนักงานกู้ยืมลงรายจ่ายได้หรือไม่

4. อย่างไรเรียกว่า “รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวให้โดยเสน่หา”
    • ให้เงินช่วยเหลือพนักงานโดยไม่มีระเบียบเขียนไว้ลงรายจ่ายได้หรือไม่
    • เครื่องดื่มชา กาแฟ ที่ให้พนักงานดื่มลงรายจ่ายบริษัทได้หรือไม่
    • ภาษีที่ออกให้พนักงานลงรายจ่ายได้หรือไม่
    • ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายให้กับพนักงานที่นำรถมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บริษัท
      (เฉพาะพนักงานที่มีรถ)
    • จ่ายค่าเดินทางให้กรรมการไปดูงานที่ต่างประเทศถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่
    • กรรมการเดินทางไปติดต่อธุรกิจที่ต่างประเทศ มีค่าที่พักค่าอาหาร ใบเสร็จเป็นชื่อกรรมการ
       บริษัทลงรายจ่ายได้หรือไม่
    • บริษัทถวายปัจจัยให้แด่พระสงฆ์ ที่มาทำพิธีให้กับบริษัทถือเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่
       และ ต้องหักภาษีณ ที่จ่ายหรือไม่
    • บริษัทจ่ายเงินสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ และแจกทุนโดยผ่านสมาคม ถือเป็นเงินบริจาค
       ได้หรือไม่ ทำอย่างไรลงรายจ่ายได้
    • ให้เงินช่วยเหลือเงินสนับสนุนแก่ตัวแทนจำหน่ายในการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้พนักงานของ
       ตัวแทนจำหน่าย
    • การนำสินค้าที่ตกรุ่น ล้าสมัยไปบริจาค
    • บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ให้กับพนักงานในกรณีที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวในกิจธุระของ
       บริษัท
    • ตามอัตราที่กำหนด โดยใช้อัตราราคาน้ำมันที่สูงที่สุดในเดือนนั้นๆของกระทรวงพลังงาน
       มาคำนวณ
    • เพื่อจ่ายคืนแก่พนักงานมีภาระภาษีอย่างไร
    • ลูกค้าเปิดกิจการมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีลงเป็นค่ารับรองได้ใช่หรือไม่

5. 10 ประเด็น ปัญหาการลงรายจ่ายค่ารับรอง
    • กระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าลงรายจ่ายได้หรือไม่
    • พาลูกค้าไปดูคอนเสิร์ต ตีกอล์ฟ ไดร์กอล์ฟ สปา นวดแผนโบราณลงค่าใช้จ่ายได้
       ไม่เกิน 2,000 บาท ใช่หรือไม่
    • ค่ารับรองที่จ่ายไปเกิน 2,000 บาท ไม่สามารถลงรายจ่ายได้ทั้งก้อนใช่หรือไม่
    • ยอดรายได้ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณคิดค่ารับรอง
    • ค่ารับรองที่ไม่สามารถแจงรายละเอียดได้แต่มีการอนุมัติจากกรรมการลงรายจ่ายได้หรือไม่
    • ค่ารับรองที่ไม่ได้ระบุชื่อลูกค้าว่ารับรองใคร อย่างไร ลงรายจ่ายได้หรือไม่
    • การให้ลูกค้ามาใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถือเป็นค่ารับรองได้หรือไม่
    • จัดนำเที่ยวให้กรรมการถือเป็นค่ารับรองหรือไม่
    • ส่งสินค้าให้ลูกค้าใช้โดยไม่ได้ทำเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายถือเป็นค่ารับรองใช่หรือไม่
    • วิธีการคำนวณหารายจ่ายค่ารับรองที่ไม่เกิน 0.3 คำนวณอย่างไร

6. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนลงรายจ่ายได้หรือไม่
    • ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานราคาไม่เกิน 500 บาทลงรายจ่ายได้หรือไม่
    • บริษัทมีการจ่ายเงินค่าตกแต่งอาคาร เช่น ค่าทาสีใหม่ปูพื้นใหม่ และซ่อมแซมเครื่องสุขภัณฑ์
    • สามารถนำมาตัดจ่ายภายใน 5 ปี โดยไม่นำไปคิดเป็นค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่
    • บริษัทซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป โดยให้บริษัทผู้ขายพัฒนาโปรแกรมให้ใช้ได้ตามที่บริษัทต้องการ
      ค่าพัฒนาโปรแกรม ดังกล่าว ถือเป็นต้นทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเป็นรายจ่าย
      ได้ทั้งจำนวน

7. ปัญหาการจ่ายค่าภาษีอากร เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
    • ภาษีซื้อที่ถูกเรียกเก็บแต่บริษัทไม่ขอคืน บริษัทฯจะนำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
       ตอนสิ้นปีได้เต็มจำนวนหรือไม่
    • จ่ายค่าปรับอากรของกรมศุลกากรลงรายจ่ายบริษัทได้หรือไม่
    • บริษัทออกภาษีขายให้กับผู้ซื้อสินค้า บริษัทจะนำภาษีขายดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่าย
       ในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
    • ใบกำกับภาษีที่ไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้ควรบันทึกเป็นรายจ่าย หรือเป็นภาษีซื้อที่ไม่ขอคืน
       แล้วภาษีซื้อที่ไม่ขอคืนถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
     • บริษัทจ่ายเงินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มสามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
        เพื่อเสียภาษีเงินได้ได้หรือไม่
    • บริษัทมีเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำระไว้เกินและไม่ประสงค์รับถือเป็นรายจ่ายของบริษัท
       ได้หรือไม่
    • ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ออกแทนให้กับพนักงานลงรายจ่ายได้หรือไม่
    • ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงรายจ่ายได้หรือไม่
    • ภาษีธุรกิจเฉพาะที่จ่ายไปลงรายจ่ายได้หรือไม่

8. รายจ่ายที่กำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริงหรือรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
    ทำอย่างไรให้ลงเป็นรายจ่ายได้

    • ค่าทางด่วนทำอย่างไรลงรายจ่ายได้
    • บิลเงินสดแนบพร้อมกับบัตรประชาชนเพียงพอกับการลงรายจ่ายของบริษัทหรือไม่
    • บิลเงินสดแนบนามบัตรลงรายจ่ายได้หรือไม่
    • เช็คขีดคร่อมชื่อผู้รับเงินถือว่าพิสูจน์ผู้รับเงินได้หรือไม่

9. ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืนแต่ได้มีการทำประกันไว้กับปัญหาการใช้ผลขาดทุน
    ไม่เกิน 5 รอบระเวลาบัญชี

    • บริษัทถูกน้ำท่วมทรัพย์สินเสียหายแต่ได้ทำประกันภัยไว้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
       จะลงรายจ่ายได้เลยหรือไม่
    • สินค้าเสียหายระหว่างทางได้รับค่าเสียหายเกินกว่าความเสียหายจริงส่วนเกินต้องรับรู้รายได้
       หรือไม่
    • สินค้าเสียหายเนื่องจากน้ำท่วมได้รับเงินชดเชยไม่คุ้มกับความเสียหายส่วนต่างลงรายจ่ายได้
       หรือไม่ และสินค้าที่ให้กับบริษัทประกันต้องนำส่ง VATหรือไม่

10.ปัญหารายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการ
    • รายจ่ายที่สาขาในไทยจ่ายให้สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศเป็นค่าวิจัยและ
       พัฒนาในลักษณะเฉลี่ยค่าใช้จ่าย (Cost Sharing) รายจ่ายดังกล่าวถือเป็นรายจ่าย
       ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้หรือไม่

11.ค่าของทรัพย์สินนอกจากสินค้าที่ตีราคาต่ำลง

12.บริษัทเช่าอาคารและจ่ายเงินมัดจำ ต่อมายกเลิกสัญญาก่อนกำหนด จึงถูกริบเงินมัดจำ
     จะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba