ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ

รหัสหลักสูตร : 21/1725

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


• หลักสูตรด้านภาษียอดนิยม ที่นักบัญชีเข้าฟังมากที่สุดในปีที่ผ่านมา ครบ!! รวม 5 ภาษี
   ที่นักบัญชีต้องรู้!!
• Update กฎหมายใหม่ 2565 พร้อมมาตรการด้านภาษี ที่นักบัญชีต้องทราบ
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การหักภาษี ณ ที่จ่าย
• หลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเลี่ยนตามหลักเกณฑ์ใหม่
• National e-Payment ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
  ที่นักบัญชีต้องรู้และเตรียมรับมือ
• ประเด็นความรับผิดที่ผู้ทำบัญชีต้องระวัง
• การเสียอากรแสตมป์สำหรับ 23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

Update กฎหมายใหม่ที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ

1. นโยบายและกฎหมายภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ 2565

2. การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ได้ประโยชน์สูงสุด

    - สิทธิประโยชน์ทางภาษีลงรายจ่ายเพิ่ม 1 เท่า, 2 เท่า มีอะไรบ้าง
    - สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาค
    - สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการจ้างคนพิการ
      * การจ้างคนพิการเข้าทำงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
         ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า, 3 เท่า
      * กรณีไม่ได้จ้างคนพิการแต่ได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
         เงินที่นำส่งบริจาคจะลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
    - สิทธิประโยชน์การจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงานลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น

3. Update ประเด็นทางด้านภาษี-บัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ที่นักบัญชี
    ไม่ควรพลาด

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. รายได้ที่ต้องเสียภาษี
    - รายได้ตามประมวลรัษฎากร
    - รายได้จากการประกอบธุรกิจ
    - รายได้จากการดำเนินงาน
    - การรับรู้รายได้เงินปันผลจากการลงทุน
    - การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม
    - รายได้อื่นๆ

2. รายจ่ายที่ใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิ

    - รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุน
    - รายจ่ายในการดำเนินกิจการ
    - รายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
    - รายจ่ายต้องห้าม
    - การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ
    - การตัดหนี้สูญ
    - รายจ่ายที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่นักบัญชีต้องระวัง เช่น ค่าที่ปรึกษาสูง, ค่าตอบแทนกรรมการที่สูง
       เกินสมควร
    - ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองลูกค้า

3. การจัดทำเอกสารหลักฐานทางบัญชีเพื่อให้ลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
    - กรณีที่ผู้รับเงินไม่ยอมออกเอกสารหลักฐานให้
    - กรณีที่มีการจ่ายเงินจริงแต่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนสามารถลงรายจ่ายได้หรือไม่

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. การตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากร

2. รายได้-รายจ่ายที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และถ้ามีการออกใบกำกับภาษีไปต้องรับผิด
    หรือไม่

3. ภาษีซื้อต้องห้ามที่ผู้ทำบัญชีต้องรู้และพลาดไม่ได้

4. การเฉลี่ยภาษีซื้อ ประเด็นปัญหาและข้อยุ่งยากในทางปฏิบัติ

5. การตรวจสอบและวางระบบงานในการออกและรับใบกำกับภาษี

    - กรณีผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ ไม่บอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต้องออกใบกำกับภาษี
      อย่างไร ให้ถูกต้อง ไม่ถูกสรรพากรเล่นงาน

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

1. การหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งระบบตามประมวลรัษฎากร, ความเกี่ยวพันของกฎหมาย
    แต่ละเรื่อง

2. หลักเกณฑ์ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากสัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจ

3. ความรับผิดกรณีไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย และวิธีแก้ไข

    - ผู้รับเงินไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายต้องทำอย่างไร

National e-Payment นโยบายโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การเปลี่ยนแปลง
ยุคใหม่ที่นักบัญชีต้องรู้และเตรียมรับมือ

1. ระบบ e-Tax Invoice / e- Receipt

2. ระบบ e-Withholding Tax

3. ระบบ e-Filing

4. ระบบ e-Payment

5. ระบบ e-Service

6. ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

7.อากรแสตมป์ กับ 23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp)

ความรับผิดของผู้ทำบัญชี

1. เสียภาษีไม่ถูกต้อง, รายงานไม่ถูกต้อง ผู้ทำบัญชีต้องรับผิดหรือไม่และจำคุกหรือไม่

2. ก่อนเซ็นงบ ผู้ทำบัญชีต้องตรวจอะไรบ้าง

3. โทษของการใช้ใบกำกับภาษีปลอม ระวัง!!! จำคุก 7 ปี

4. ระวัง! สรรพากรเปิด Web เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสผู้ที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง ผู้ที่หลีกเลี่ยง 
    การเสียภาษี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba