New e-Filing & RD Prep เคลียร์ปัญหา การยื่นแบบและชำระภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ พร้อมสรุปขั้นตอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย (หลักสูตรใหม่ 2564)

รหัสหลักสูตร : 21/5187

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรNew e-Filing & RD Prep เคลียร์ปัญหา การยื่นแบบและชำระภาษี

อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ พร้อมสรุปขั้นตอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ไพฑูรย์ อระวีพร และ อาจารย์ศิริพงษ์ แววงาม

หัวข้อสัมมนา

1.ระบบ New e-Filing รองรับการยื่นแบบประเภทภาษีใดบ้าง

2.ความแตกต่างของ e-Filing ระบบเดิม และระบบใหม่ (การลงทะเบียน, การโหลดโปรแกรมใบแนบ, การยื่นแบบ, การชำระเงิน)

3.การลงทะเบียนและยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน
3.1 การลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการ, สำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent), ผู้ให้บริการตัวแทนผู้ประกอบการ (Service Provider)
3.2 เอกสารและการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน / ระยะเวลาในการดำเนินการ
3.3 กรณีสมัคร User ผ่าน Tax SSO ต้องยืนยันตัวตนในระบบใหม่อีกหรือไม่
3.4 ระบบเดิมมี 2 User (สำนักงานใหญ่และสาขา) ในระบบใหม่ต้องใช้ User ใด
3.5 การเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งาน (User)

4.การจัดเตรียมข้อมูลใบแนบ และการแปลงไฟล์เก่าผ่านโปรแกรม RD Prep เพื่อยื่นภาษี
4.1 เงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม RD Prep
4.2 การเลือกสเปคคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับการใช้งาน พร้อมวิธีการแก้ไขหากสเปคเครื่องตรงตามที่ระบุแต่ติดตั้งไม่ได้
4.3 กรณีทำบัญชีจากโปรแกรมบริษัท แต่ไม่ต้องการคีย์ข้อมูลใหม่ต้องทำอย่างไร
4.4 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลแบบ หรือ Upload ไฟล์ข้อมูลแบบ
4.5 การใช้โปรแกรม RD Prep สร้างไฟล์ .rdx เพื่อยื่นแบบภาษี
4.6 ไฟล์ที่จะ Upload ได้ มีเพียง .rdx ใช่หรือไม่
4.7 การโอนย้ายข้อมูลจากข้อมูลเก่าเข้าโปรแกรม RD Prep ต้องทำอย่างไร
     - การนำข้อมูลจากโปรแกรมเก่า .txt มาแปลงให้เป็น .rdx
     - การจัดการไฟล์เดิมที่เป็นข้อมูล Excel
     - ทำอย่างไรเมื่อโอนย้ายข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีมาแล้ว ขึ้นเครื่องหมายคำถามในช่องวรรค
     - การแก้ไขเมื่อ ภ.ง.ด.3 หรือ 53 มีรายการมากกว่า 2 ราย แต่เมื่อโอนย้าย ขึ้นแค่รายการแรก รายการเดียว
     - หาก คำนำหน้า / ชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู่ ตามข้อมูลเดิมของบริษัทไม่ได้แยกช่อง จะสามารถโอนย้ายใน RD Prep ได้หรือไม่
4.8 การ save ไฟล์ .rdx ไม่ให้ไฟล์หาย

5.การยื่นแบบ Online และการยื่นแบบโดยใช้ไฟล์จาก RD Prep
5.1 ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบข้อควรระวังที่สำคัญในการยื่นแบบ
5.2 กรณีเดือนปัจจุบันยื่นหน้าเว็บ เดือนถัดไปสามารถดึงข้อมูลเดือนเก่ามาใช้ได้หรือไม่
5.3 สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Offline ก่อนได้หรือไม่
5.4 การบันทึกแบบแสดงรายการ ไว้ในระบบ เพื่อยื่นภายหลัง
5.5 การยื่นเพิ่มเติม และยื่นย้อนหลัง สามารถทำได้หรือไม่
5.6 เมื่อยื่นแบบไปแล้ว สามารถยกเลิกได้หรือไม่
5.7 กรณีธุรกิจมีทั้งกิจการที่จด VAT และไม่ได้จด VAT ต้องยื่นอย่างไร
5.8 กรณีมีหลายสาขาสามารถให้สาขาแยกยื่นได้หรือไม่ หรือต้องยื่นรวมที่สำนักงานใหญ่
5.9 กรณีมีจำนวนคู่สัญญาน้อยราย จำเป็นต้องยื่นผ่านระบบ New e-Filing หรือไม่
5.10 กรณีรายการหัก ณ ที่จ่ายจำนวนมากในแต่ละคู่สัญญาต้องยื่นอย่างไร

6.การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
6.1 ระบบมีการสำรองข้อมูลไว้ให้หรือไม่
6.2 การบันทึกแบบร่างเพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลหาย

7.การชำระภาษี
7.1 ช่องทางการชำระภาษี
7.2 การชำระภาษีแบบรวมหลายรายการ
7.3 การชำระภาษีกรณีเป็นสำนักงานบัญชีหรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่มีหลายสาขา เป็นผู้รวมรายการชำระ
7.4 ความแตกต่างของ TA (Tax Agent) และ PA (Payment Agent)
7.5 คุณสมบัติของ PA (Payment Agent)
7.6 ผู้ยื่นแบบสามารถให้ผู้อื่นชำระรายการแทนได้หรือไม่
7.7 สำนักงานบัญชีหรือตัวแทนยื่นแบบ ต้องใช้รหัส PA ทุกกรณีหรือไม่
7.8 การชำระภาษีกรณีที่มีเศษสตางค์และไม่มีเศษสตางค์
7.9 การแก้ไขกรณีเลือกแบบที่ต้องการรวมชำระไว้แล้วแต่ระบบไม่ทำการ
7.10 สามารถชำระอากรแสตมป์ได้หรือไม่

8.การพิมพ์แบบเพื่อตรวจสอบ
8.1 ขั้นตอนการพิมพ์แบบ
8.2 ทำไมใบแนบต้องมีลายน้ำ หากต้องการใบแนบแบบไม่มีลายน้ำต้องทำอย่างไร
8.3 กรณีที่ยื่นแบบไปแล้ว ลืมพิมพ์ใบแนบ สามารถพิมพ์ย้อนหลังได้หรือไม่
8.4 วิธีการคัดแบบ คัดใบเสร็จรับเงิน กรณีใช้เป็นหลักฐานหรือใช้ต่อ VISA Work Permit พนักงาน

9.สถานะของการตรวจสอบผลการยื่นแบบ

10.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อ.ไพฑูรย์ อระวีพร
อ.ศิริพงษ์ แววงาม

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba