วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

รหัสหลักสูตร : 21/2400

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

และการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปแนวทางการบัญชีตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- หลักการในการกําหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน
- การรายงานรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน
- วิธีปฏิบัติเมื่อสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบการเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการ
- วิธีปฏิบัติทางบัญชีเมื่อมีการเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน
- การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศเพื่อนําไปรวมในงบการเงินของกิจการตามวิธีการจัดทํางบการเงินรวม หรืองบการเงินที่บันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
- หลักการที่ใช้ในการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
- หลักการในการแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการนําเสนองบการเงิน
- ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- การเปิดเผยเกี่ยวกับสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการและสกุลเงินที่ใช้ในการนําเสนองบการเงิน


2.การบัญชีสําหรับรายการและยอดคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศยอดคงเหลือของตราสารอนุพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี


3.วิธีปฏิบัติเมื่อสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการเป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง กิจการนั้นต้องปรับงบการเงินของกิจการขึ้นใหม่ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ


4.การรับรู้ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานต่างประเทศ และการปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินให้เป็นมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานต่างประเทศ


5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba