ปัญหาการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า ส่งออก

รหัสหลักสูตร : 21/2380

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรปัญหาการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า ส่งออก


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ที่ต้องปฎิบัติและการเตรียมพร้อมด้านเอกสารทางบัญชีธุรกิจนำเข้า–ส่งออก
- กระบวนการการดำเนินธุรกิจสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
- ขั้นตอนงานบัญชีที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พร้อมประเด็นทางบัญชีการเงิน กับผลกระทบที่เกิดขึ้นทางบัญชี
- หลักการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับใบขนส่งสินค้าขาเข้าและใบขนส่งสินค้าขาออก
-  การวางระบบบัญชี เอกสารทางบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
- การเตรียมเอกสารทางบัญชีสำหรับบันทึกบัญชีของธุรกิจนำเข้า–ส่งออก

2. ผลกระทบทางการบันทึกบัญชี
  **รายได้**
- หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ ต้นทุน สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
- การรับรู้รายได้ของธุรกิจนําเข้า-ส่งออก และค่าใช้จ่ายจะรับรู้เมื่อใด จึงจะถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- การรับรู้รายได้ของธุรกิจส่งออกที่คาบเกี่ยวรอบระยะเวลาบัญชี
- การบันทึกบัญชีในการรับรู้รายได้ของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
- การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าไปต่างประเทศ จะบันทึกบัญชีอย่างไร
**ค่าใช้จ่าย**
- หลักเกณฑ์การรับรู้ค่าใช้จ่าย สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
- ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายของธุรกิจนําเข้า- ส่งออกที่นักบัญชีต้องไม่พลาด
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนําเข้า-ส่งออกจะบันทึกเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายในการส่งออกและนําเข้า เช่น ค่าจ้างชิปปิ้งออกของ ค่าธรรมเนียม จะบันทึกบัญชีอย่างไร
- ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายของธุรกิจนําเข้า- ส่งออกที่นักบัญชีต้องไม่พลาด
- ค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เรียกเก็บต้นทางกับปลายทางจะบันทึกบัญชีอย่างไร
- ค่าใช้จ่ายในการทำลายสินค้าในต่างประเทศที่ลุกค้าแจ้งว่าไม่ได้มาตรฐาน
 **สินค้าคงเหลือ**
- การบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ การซื้อสินค้า วัตถุดิบ สินทรัพย์ โดยวิธีการนำเข้าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 สินค้าคงเหลือ
- การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับ การขายสินค้า บริการ โดยวิธีการส่งออก (การตั้งหนี้ลูกหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกต้อง) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
- การบันทึกบัญชีสินค้าเสียหายระหว่างทาง ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
- การบันทึกบัญชีค่าขนส่งทางเรือ,ทางอากาศยาน, Freight Forwarder และค่าขนส่งทางบกทั้งในและต่างประเทศ
- สินค้าตัวอย่าง , สินค้าส่งออกเพื่อซ่อม,เช็คสภาพ ,ปัญหาการบันทึกบัญชี
- รายการใดบ้างสำหรับการนำเข้าที่ควรนำมาบันทึกไว้เป็นต้นทุนในการซื้อสินค้า และวัตถุดิบ
- การโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าให้ต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนใช้ในการคำนวณและบันทึกบัญชี
-  การบันทึกบัญชี การรับเงินจากต่างประเทศ (การรับชำระจากลูกหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกต้อง)
- การบัญชีส่งออกสินค้าที่มีการโอนส่วนจัดสรรหรือแลกเปลี่ยนส่วนจัดสรร
- การบัญชีส่งออกสินค้าที่มีส่วนจัดสรรโดยเจ้าของสินค้าใช้ชื่อส่วนจัดสรร ของบุคคลอื่น
- การบัญชีส่งออกสินค้าในนามบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (Trading Company) ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

3.ปัญหาอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า–ส่งออก
- การจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
-  การวิเคราะห์เอกสารใบขนสินค้า เพื่อการลงบัญชี อย่างไรจึงจะถูกต้อง ข้อควรระมัดระวัง และรายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับนำเข้า
- ลูกหนี้ในต่างประเทศทางบัญชีจะดำเนินการอย่างไร และจะตัดหนี้สูญได้หรือไม่
- ลูกค้าขอเคลมสินค้า เรียกเก็บค่าสินค้าที่ไม่เป็นไปตามสเป็กที่กำหนด บัญชีต้องดำเนินการอย่างไรพร้อมประเด็นปัญหาที่กระทบ
- การส่งสินค้าไปให้สาขา ตัวการ ตัวแทนในต่างประเทศ จะบันทึกบัญชีและจัดทำบัญชีสินค้า
- ความแตกต่างในการรับรู้รายการระหว่างการขายในประเทศและการส่งออก ทางบัญชีการเงิน
- การปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี ที่ถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี
- การบัญชีเกี่ยวกับซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกินในรอบระยะบัญชี
- การบันทึกบัญชีอัตราแลกเปลี่ยน และรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างรอบบัญชีและสิ้นรอบบัญชีต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
- การจัดทำรายงานให้กับผู้บริหาร และการควบคุมภายใน สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

4. กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก
- เอกสารสำหรับธุรกิจนำเข้า ตั้งแต่ซื้อรับเข้าสต๊อก และจ่ายชำระให้ต่างประเทศ
- การบันทึกบัญชี จากโจทย์ และเอกสารสำหรับธุรกิจส่งออก ตั้งแต่ออกใบแจ้งหนี้ถึงการรับชำระจากต่างประเทศ และการตัดสต๊อก สินค้าอย่างถูกต้อง
- การส่งออกสินค้าของโรงงานในไทยโดยผ่านตัวแทนในการส่งออก ทางบัญชีจะต้องทําการบันทึกรายการทางบัญชีอย่างไร
- การส่งสินค้าไปต่างประเทศโดยทางไปรษณีย์ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
- การขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ แต่ผู้ซื้อนําติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักรเอง โดยมิได้กระทําพิธีการศุลกากรทางบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba