คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ภาษีอากร (จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1802Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ภาษีอากร 
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

Promotion พิเศษ!!!!
เข้าอบรม 2 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม 2 ท่านลด 500 บาท
เข้าอบรม 3 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม 3 ท่านลด 1,000 บาท
สำหรับ หลักสูตรออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน 2564 ราคาตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป
(ราคายังไม่รวม VAT / ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน / ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

 

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียรร

หัวข้อสัมมนา

1. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานภาษีที่ธุรกิจควรจัดทำ
    - ประโยชน์ที่จะได้จากการทำคู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีอากร
    - ทำคู่มือปฏิบัติงานภาษีอย่างไรให้เหมาะสมกับกิจการ
    - การเตรียมการก่อนทำคู่มือปฏิบัติงาน

2. เจาะลึก การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้านภาษีอากร
   - ผู้เกี่ยวข้องในระบบ e-Withholding Tax
   - เทคนิคการเขียนผังการทำงานด้านบัญชีและภาษีอากรที่สำคัญ
   - กระบวนการจัดทำ "คู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีอากร"

3. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ภาษีเงินได้นิติบุคคล

4. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  

5. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์

7. การประมวลผลการทำคู่มือปฏิบัติด้านภาษีทั้งระบบของกิจการ เพื่อความถูกต้องและใช้งานได้จริง

8. 20 ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม
***ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์)***

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba