รวมประเด็นปัญหาภาษีอากรที่ต้องแก้ไข ของธุรกิจการขายสินค้าและบริการ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 23/4529Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


รวมประเด็นปัญหาภาษีอากรที่ต้องแก้ไข ของธุรกิจการขายสินค้าและบริการ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.
ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงเเบบไม่เป็นทางการได้

 

โดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. ความแตกต่างทางภาษีอากรของกิจการขายสินค้าและให้บริการ

2. ภาระภาษีอากรระหว่างกิจการขายสินค้าและให้บริการที่ต้องระมัดระวัง

3. กิจการขายสินค้าหรือให้บริการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทุกกิจการหรือไม่

4. หลักเกณฑ์ในการออกใบกำกับภาษีของกิจการขายสินค้าและให้บริการ

5. กิจการประเภทใดบ้างจึงจะมีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำคัญ

6. ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการขายสินค้าและให้บริการ

7. ฐานในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการขายสินค้าและให้บริการ

8. การจำหน่าย จ่าย โอนสินค้า ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่ถือเป็นการขายต้องเสียภาษี
มูลค่าเพิ่มในกรณีใดบ้าง และข้อยกเว้นที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

9. ปัญหาของภาษีซื้อต้องห้ามกับรายจ่ายต้องห้ามที่กิจการต้องระมัดระวัง

10. กิจการให้บริการต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่

11. ปัญหาในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ในกรณีสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย หมดอายุ และสูญหาย

12. ปัญหาการตรวจนับสินค้าคงเหลือ พร้อมประเด็นสินค้าขาดหรือเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

13. ความแตกต่างของยอดขาย ภ.พ.30 กับรายได้ใน ภ.ง.ด.50 จะต้องปฏิบัติอย่างไร

14. คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba