Update บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้ทำบัญชี 2021 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/1953Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรUpdate บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้ทำบัญชี 2021

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี นับ ชม. แบบไม่เป็นทางการได้

 Promotion พิเศษ!!!!
เข้าอบรม 2 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม 2 ท่านลด 500 บาท
เข้าอบรม 3 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม 3 ท่านลด 1,000 บาท
สำหรับ หลักสูตรออนไลน์ เดือนตุลาคม 2564 ราคาตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป
(ราคายังไม่รวม VAT / ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน / ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)


• “เตรียมรับมือการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ที่มีแนวโน้มบังคับใช้ในปี 2021”

• สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2021 ที่มีผลต่อการบันทึกบัญชี และเสียภาษีของธุรกิจ
 

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

Account (ช่วงเช้า)
Update มาตรฐานการบัญชี (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)
ที่สําคัญและใช้ในปัจจุบัน

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่่องการรับรู้รายได้
5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
6. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
7. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กระทบและต้องปรับปรุง
    กับทางภาษีอากร
8. เตรียมรับมือการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ที่มีแนวโน้มบังคับใช้
9. Update คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับใหม่

TAX (ช่วงบ่าย)
1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2021 ที่มีผลต่อการบักทึกบัญชี และเสียภาษีของธุรกิจ
2. กฎหมายตระกูล “e” ที่นักบัญชีต้องทราบและแนวทางการตรวจสอบของสรรพากร
• e-Payment
• e-Withholding Tax
• e-Tax Invoice & e-Receipt
• e-Stamp
• e-Filing
• e-Service
• e-Donation
3. ภาษี 3 เรื่อง กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี 2021 ที่ผู้ทําบัญชีไม่ควรพลาด
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. เตรียมพร้อมรับมือ หากสรรพากรมีการปรับระบบเสียภาษีค้างเป็นศูนย์
5. Update มาตรการทางภาษีที่มีผลกระทบต่อนิติบุคคลจนถึงสิ้นปี
6. Update มาตรการตรวจสอบและตรวจจับใบกํากับภาษีปลอมแบบจริงจังของสรรพากร
7. แนวทางการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่สรรพากรในปีนี้ ที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง
8. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีอากรที่กระทบต่อการจัดทําบัญชี และมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทําบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เงื่อนไขการเข้าอบรม

1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม
***ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์)***

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษีอากร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba