ผู้ทำบัญชีกับสิ่งที่ต้องปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลง (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 23/4144/1Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

ผู้ทำบัญชีกับสิ่งที่ต้องปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี
นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.
ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงเเบบ
ไม่เป็นทางการได้

 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2.การปรับตัวของนักบัญชี เรื่อง กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

3.หัวใจหลัก “การปิดบัญชีประจำเดือน” ที่นักบัญชีต้องจัดทำ

4.หลักในการบันทึกบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน เพื่อการออกงบการเงินที่รวดเร็วและถูกต้อง

5.ทำความเข้าใจในงบการเงิน หลักในการวิเคราะห์ และผลของตัวเลข

5.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน

- สภาพคล่อง

- การบริหารสินทรัพย์ = บริหารลูกหนี้การค้า บริหารสินค้าคงเหลือ และบริหารสินทรัพย์ถาวร

- การบริหารการก่อหนี้

5.2 งบกำไรขาดทุน

- การเติบโตของรายได้หลัก

- การรักษาระดับกำไรขั้นต้น

- การบริหารค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร

- การบริหารต้นทุนการทางการเงิน (อัตราดอกเบี้ย)

5.3 งบกระแสเงินสด

- กิจกรรมดำเนินงาน บวก - ดี , ลบ – ไม่ดี

- กิจกรรมการลงทุน บวก - ดี , ลบ – ไม่ดี

- กิจกรรมการจัดหาเงิน บวก - ดี , ลบ – ไม่ดี

6.การวิเคราะห์ข้อมูล และตัวเลขทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอต่อผู้บริหาร

7.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba