การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย ผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 23/4104/4Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย ผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.
ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้

 

วิทยากรโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. การรับรู้รายการ และ การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า)

- งบกำไรขาดทุน การเลือกรูปแบบที่เปิดเผยข้อมูลของกิจการ
- การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
- ปัญหาของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการที่มักเกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี
- รายได้ที่ถึงกำหนดได้รับเงิน แต่ยังไม่ได้รับเงินจะต้องปฏิบัติอย่างไร
- รายได้ที่ได้รับเงินแล้ว แต่กิจการยังไม่รับรู้รายได้ ทำได้หรือไม่และจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
- รายได้ค่าบริการเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชีอะไรบ้างที่กิจการจะต้องรับรู้รายได้


2. การรับรู้รายได้ในกรณีต่างๆ แยกประเด็นตามธุรกิจ และสัญญาเช่า
(มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า)

- การรับรู้รายได้อื่นที่เกิดจากการนำเงินไปหาประโยชน์ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าสิทธิ
- การรับรู้รายได้อื่นทั่วไป เช่น กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
- กิจการขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องรับรู้รายได้อย่างไร
- กิจการรับเหมาก่อสร้างจะต้องรับรู้รายได้อย่างไร
- กิจการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ และลิสซิ่งจะรับรู้รายได้อย่างไร
- ประเภทของค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามหลักการบัญชี
- เงื่อนไขในการรับรู้รายได้จับคู่กับค่าใช้จ่ายมีหลักเกณฑ์อย่างไร


3. ลูกหนี้และการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
- ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ไม่สามารถชำระหนี้ได้ต้องปฏิบัติอย่างไร
- ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว แต่ชำระเงินบางส่วน สวนที่เหลือไม่ชำระเงินจะต้องปฏิบัติอย่างไร
- บัญชีลูกหนี้ของกิจการติดลบ ต้องตรวจสอบความผิดพลาดได้อย่างไร


4. สินค้าคงเหลือและการตรวจนับ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ)
- กรณีตรวจนับสินค้าคงเหลือพบว่า สินค้าขาด หรือ เกิดจากสต๊อก จะบันทึกบัญชีอย่างไร
- การตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดมีผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิมากน้อยเพียงใด
- กิจการมีสินค้าชำรุด เสียหาย ล้าสมัย เสื่อมสภาพต้องปฏิบัติอย่างไร
- ส่วนลดจากการซื้อสินค้าในทางบัญชีจะบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย


5. ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรายได้ และค่าใช้จ่าย
- ค่าขนส่งสินค้าจะบันทึกเป็นต้นทุนสินค้าค่าใช้จ่ายในการขาย หรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- หลักเกณฑ์ในการแยกค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นอย่างไร
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของกิจการ
- เงินมัดจำ เงินล่วงหน้า เงินประกัน หรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
- ค่าปรับหรือดอกเบี้ยอันเกิดจากชำระเงินล่าช้าหรือส่งของล่าช้าทางบัญชีต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
- ปัญหาการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติ
- การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ หรือ วิธีการหักค่าเสื่อมราคา กิจการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

 

6.ต้นทุนการกู้ยืม (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23)
- มีวิธีพิจารณาอย่างไรว่า ต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ หรือ ต้นทุนการกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่าย


7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba