เจาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 23/4012Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-หัวข้ออบรม
1. ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน ประเด็นสำคัญที่นักบัญชีควรทราบ
1.1 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน
1.2 ประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจ
1.3 แหล่งข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์งบการเงิน
2 ประเภทของงบการเงินที่นักบัญชีต้องทำความเข้าใจก่อนการวิเคราะห์งบการเงิน
2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน
2.2 งบกำไรขาดทุน
2.3 งบกระแสเงินสด
2.4 งบกระแสเงินสด
2.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. การทบทวนข้อมูล และการปรับปรุงรายการทางบัญชีก่อนการวิเคราะห์งบการเงิน
4. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเพื่อตรวจสุขภาพโดยรวมของธุรกิจ
4.1 อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
4.2 อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Efficiency)
4.3 อัตราส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio or Financial Ratio)
4.4 อัตราส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
5. ข้อจำกัดในการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์งบการเงิน
6. Case Study การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากตัวอย่างจริง
7. คุณธรรม จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba