รายการในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีให้ความสำคัญและนักบัญชีต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 23/4139Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


รายการในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีให้ความสำคัญ
และนักบัญชีต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี


นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.

ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา


1.นักบัญชีต้องระมัดระวังในการคิดค่าเสื่อมราคาจุดใดบ้างที่สำคัญ

1.1 หลักในการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอทรัพย์สิน ว่าจะใช้หลักใดในการคิดและพิจารณาอย่างไร กรณีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ

1.2 การคิดค่าเสื่อมราคาของอาคาร ยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์สำนักงาน จุดที่ต้องระวัง และต้องทราบว่ามีการคิดค่าเสื่อมราคาที่แตกต่างกันอย่างไร

1.3 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ จะต้องปฏิบัติอย่างไร และหมายเหตุอย่างไรให้ผู้สอบบัญชีรับทราบ

1.4 การบันทึกทรัพย์สินที่มีมูลค่าเล็กน้อย จะปฎิบัติอย่างไร และคิดค่าเสื่อมอย่างไร ผู้สอบจะยอมรับหรือไม่

2.การวัดมูลค่าสำหรับลูกหนี้การค้า มีหลักปฏิบัติอย่างไร

2.1 หากลูกหนี้ชำระล่าช้า บันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องและผู้สอบบัญชีเห็นชอบ

2.2 ลูกหนี้ชำระหนี้เกิน หรือชำระหนี้ขาด มีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไร จุดสำคัญที่ผู้สอบบัญชีมักเพ่งเล็ง

2.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จะต้องอ้างอิงจากหลักฐานใดเพื่อประกอบการพิจารณา

3. การบันทึกและวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ จุดที่ควรระวัง ตามมาจรฐานการบัญชีฉบับที่ 2

3.1 จุดสำคัญของการเลือกวิธีการคำนวณสินค้าคงเหลือให้เหมาะสมกับกิจการ

3.2 การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือทั้งรับเข้าและจ่ายออก

3.3 การทำลายสินค้าคงเหลือ จะมีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไร และหลักเกณฑ์ในการทำลายสินค้าของกรมสรรพากร ที่ต้องแจ้งผู้สอบบัญชี

3.4 สินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน สินค้าชำรุด มีวิธีการนำขายทอดตลอดอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต้องสามารถชี้แจงต่อผู้สอบบัญชีได้

3.5 การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2

4.เงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) จุดใดบ้างที่ ผู้สอบบัญชีมีการตรวจ

4.1 การแสดงเงินเบิกเกินบัญชีในงบการเงิน และหลักฐานสัญญากู้ยืมเงิน

4.2 การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

4.3 การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้สอบบัญชีทราบเกี่ยวกับเงินเบิกเกินบัญชี

5.เงินกู้ยืมจากกรรมการ บุคคลภายนอกหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีให้ความสำคัญ

5.1 การรับรู้รายการจ่ายชำระหนี้ ในส่วนเงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย บันทึกบัญชีอย่างไรให้ผู้สอบบัญชีเห็นชอบ

5.2 วิธีการแสดงรายการและการจัดประเภทรายการเงินกู้ยืมจากกรรมการและบุคคลภายนอกหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.3 การเปิดเผยข้อมูลรายการเงินกู้ยืมจากกรรมการและบุคคลภายนอกหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยอย่างไรไม่ให้โดนตรวจสอบ

6.การรับรู้รายการของสัญญาเช่าตาม TFRS for NPAEs ฉบับที่14 และ TFRS ฉบับที่16

6.1 การเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

6.2 การเช่าเฉพาะที่ดิน หรือเช่าเฉพาะอาคาร

6.2 การเช่ายานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าดำเนินงาน

6.3 การเช่าเครื่องจักร อุปกรณ์สำนักงาน

6.3 การโอนสินทรัพย์ทั้งที่เป็นการขายและมิใช่การขาย ควรเปิดเผยต่อผู้สอบบัญชีอย่างไร

7. การคิดและปรับมูลค่าเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม

8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba