การใช้เครื่องมือ PPM & PDCA เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานบัญชี (จ.ระยอง)

รหัสหลักสูตร : 24/4147/11

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การใช้เครื่องมือ PPM & PDCA เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.


บรรยายโดย อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

หัวข้อสัมมนา

1. แนวความคิดในการเชื่อมโยงหลักการ PPM
- (P-Principle) กระบวนการทำงาน
- (P-Process) เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการ
- (M-Management) การบริหารนักบัญชีควรพิจารณาอย่างไร

2. เครื่องมือ PDCA นำไปประยุกต์ สู่การพัฒนาคุณภาพงานบัญชี ได้อย่างไร

3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฏหมายบัญชี พรบ.การบัญชี 2543
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และประมวลรัษฎากร นักบัญชีต้องเชื่อมโยง
หลักการ เข้ากับกระบวนการทำงานอย่างไร


4. แนวคิดการบริหารความเสี่ยง กับการพัฒนาคุณภาพงานบัญชี

5. ข้อควรพิจารณา ในการเลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่าง
PAEs กับ NPAEs


6. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน มีส่วนสำคัญอย่างไร
ต่อการพัฒนาคุณภาพงานบัญชี


7. แนวคิด PPM กับมาตรฐานการบัญชีการประยุกต์ หลักการกระบวน
การทำงาน เพื่อประโยชน์ต่อการนำไปใช้การบริหารจัดการ

- การนำเสนองบการเงิน (TAS 1)
- สินค้าคงเหลือ (TAS 2)
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (TAS 16)
- นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (TAS 8 )
- การด้อยค่า (TAS 36)
- รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15)

8. การจัดทำงบการเงินที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร

9. บทสรุปการพัฒนาคุณภาพงานบัญชี นักบัญชีพึงต้องปรับตัวอย่างไร

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba