บัญชีดิจิทัล กระบวนการและขั้นตอนระบบงานบัญชีแบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ 2564) อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/5180Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,210 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรบัญชีดิจิทัล กระบวนการและขั้นตอนระบบงานบัญชีแบบอัตโนมัติ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ

 

วิทยากรโดย อาจารย์ราชิต ไชยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1. บัญชีดิจิทัลคืออะไร ภาพรวมระบบงานบัญชีดิจิทัล

2. แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ (Automatic account recording)

3. องค์ประกอบและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในระบบงานบัญชีดิจิทัล

4. กระบวนการและขั้นตอนการบันทึกบัญชีดิจิทัล

5. ตอบโจทย์ระบบงานบัญชีดิจิทัลและกึ่งอัตโนมัติ

    5.1 ความเหมือนและความต่าง

    5.2 จุดแข็งและจุดอ่อน

    5.3 กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จและกรณีที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุง

6. ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สำคัญในระบบบัญชีดิจิทัล (OCR แปลงภาพเป็นข้อความอัตโนมัติ)

7. การเริ่มต้นเข้าสู่ระบบบัญชีดิจิทัลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทำงานจริง

    7.1. การวิเคราะห์ธุรกิจ

    7.2. การวิเคราะห์กระบวนการในงานบัญชี การเงิน และภาษี

    7.3. การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข

    7.4. การออกแบบระบบ

    7.5. การวิเคราะห์เครื่องมือและการปรับปรุงระบบ

    7.6. การออกแบบแผนงาน ขั้นตอน และการเริ่มต้นเข้าสู่ระบบบัญชีดิจิทัล

8. ระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีดิจิทัล

9. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบงาน

10. ระบบการจัดการข้อมูลแบบคลาวน์ (Cloud) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานออนไลน์ และการควบคุมความเสี่ยงเรื่องการจัดเก็บข้อมูล

11. Case Study ตัวอย่างการใช้งานจริงจากโปรแกรมบัญชีดิจิทัล

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

อ.ราชิต ไชยรัตน์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba