เคล็ด (ไม่) ลับกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน : Double Taxation (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8301/2Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เคล็ด (ไม่) ลับกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
: Double Taxation

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ รอ ชม.

ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้


Update!! การใช้อนุสัญญาภาษีซ้อนในอนาคต
• เทคนิคการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน...จากวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ทําให้เข้าใจง่าย
• การอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน ไม่ยากอย่างที่คิด
• ความสําคัญของ “สถานประกอบการถาวร”

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. โครงสร้างของอนุสัญญาภาษีซ้อน [OECD]


2. ความสัมพันธ์ของ “ถิ่นที่อยู่” กับ “สถานประกอบการถาวร”


3. “สถานประกอบการถาวร” มีความสําคัญอย่างไร


4. 3A ในการพิจารณาสถานประกอบการถาวร [PE]

• Asset
• Agency
• Activity

5. ผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนได้
• ผู้มีถิ่นที่อยู่เท่านั้น
• ประเทศที่ไปนั่งเซ็นสัญญา
• ผู้ที่มีรายได้

6. สํานักงานตัวแทนกับสํานักงานสาขาต่างกันอย่างไร

7. ข้อแตกต่างและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการ(ยังไม่เสร็จ)
• Branch
• Representative office
• Regional office
• Dependent agent
• Subsidiary
• Distributer
• Joint Venture
• Consortium

8. ทำสัญญากับประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนได้ประโยชน์อย่างไร

9. การเก็บภาษีจากกําไรสุทธิ [Business Profits]

10.การยกเว้นเงินได้จากการลงทุน
• ดอกเบี้ย
• เงินปันผล

11.ปัญหาจากการจ่ายค่าสิทธิไปต่างประเทศ
• ค่า “สิทธิ” กับ “ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม”ความเหมือนที่แตกต่าง
• การจ่าย Royalty, Know How, Copyright
• ปัญหาการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องรวมค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยงของพนักงานที่เข้ามาสอนงาน
ลงโปรแกรมติดตั้งเครื่องจักรให้ด้วยหรือไม่

12. บริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระและไม่อิสระ

13.การจ่ายเงินได้ให้กับนักแสดง นักกีฬา นักศึกษา อาจารย์ค่าป่วยการของกรรมการ
(director’s fees)


14.พิจารณาอย่างไรว่าจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70หรือใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน

15. ปัญหาในการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน
• ปัญหาหารอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน อ่านอย่างไรให้เข้าใจ
• ทำอย่างไรให้เข้าใจอนุสัญญาภาษีซ้อนได้ง่ายและถูกต้องตามสรรพากร
• บริษัทอยู่ในประเทศนอกอนุสัญญาแต่มีผู้ถือหุ้นกว่า 50%อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญา
ภาษีซ้อนจะใช้สิทธิประโยชน์ได้หรือไม่
• บริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนและมีสาขาที่ต่างประเทศ จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีด้วยหรือไม่

16.เมื่อไรจะยกเว้นภาษี ลดอัตราภาษี ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน

17.เทคนิคการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน บรรทัดต่อบรรทัด

18.การอ่านประเภทเงินได้ ตามข้อบท DTA
• เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์
• เงินได้จากกำไรสุทธิ
• เงินได้จากการขนส่งทางเรือและอากาศยาน
• เงินได้จากเงินปันผล
• เงินได้จากดอกเบี้ย
• เงินได้จากค่าสิทธิ
• เงินได้จากผลได้ขาดทุน
• เงินได้จากบริการส่วนบุคคล
• เงินได้จากค่าป่วยการกรรมการ
• เงินได้ของนักแสดงและนักกีฬา
• เงินได้จากเงินบำนาญ
• เงินได้ของศาสตร์จารย์ ครู นักวิจัย
• เงินได้นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
• เงินได้อื่นๆ

19.กรณีการอ้างสิทธิ DTA ของผู้มีถิ่นที่อยู่

20.กรณีการเสีย CIT ของนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่มี DTA

21.สิทธิเก็บภาษีของเงินได้ตามข้อบท DTA

22.การขจัดภาษีซ้อน (Elimination of DoubleTaxation)มีวิธีขจัดอย่างไร
• ประเทศที่มี DTA
• ประเทศที่ไม่มี DTA
• วิธีใช้เครดิตภาษี
• กรณี DTA ขัดแย้งกับประมวลรัษฎากรจะใช้กฎหมายใด

23.ทิศทางการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อนในอนาคต Multilateral Instrument (MLI)
• MLI คืออะไร โครงสร้างเป็นเช่นไร วัตถุประสงค์คืออะไร
• MLI เกี่ยวข้องและส่งผลอย่างไร กับ DTA
• MLI เป็นการบังคับหรือเป็นทางเลือก
• MLI ทำให้ผู้เสียภาษีต้องปรับตัวอย่างไร

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้ทําบัญชีสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ ผู้สอบบัญชีนับชั่วโมง
ไม่เป็นทางการ

ผู้ทำบัญชี
1.ผู้ทําบัญชีสามารถใช้อัตราชั่วโมงการอบรมออนไลน์ตามจริงจํานวน 1.5 ชม.
แทนการนับชั่วโมง CPD ได้จํานวน 1 ชม.
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
นับได้ 4 ชม. ตามการเข้าอบรมจริง (1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.) ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba