สรุปหลักการบัญชีและการจัดทำบัญชีเฉพาะประเด็นที่สำคัญของ TFRSs for NPAEs (บทสำคัญ)

รหัสหลักสูตร : 23/4052/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

สรุปหลักการบัญชีและการจัดทำบัญชีเฉพาะประเด็นที่สำคัญ
ของ TFRSs for NPAEs (บทสำคัญ) 

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs: สรุปสาระสำคัญเฉพาะบทที่สำคัญ
บทที่ 1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs
บทที่ 2 ขอบเขต
บทที่ 3 กรอบแนวคิด
บทที่ 4 การนำเสนองบการเงิน
บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด
บทที่ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บทที่ 7 ลูกหนี้
บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ
บทที่ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
บทที่ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บทที่ 12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บทที่ 13 ต้นทุนการกู้ยืม
บทที่ 15 ภาษีเงินได้
บทที่ 16 ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
บทที่ 17 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
2. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมที.เค พาเลซ
54/7 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ. 15 หลักสี่ กทม.
โทรศัพท์ :
02 574 1588
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba