ผู้ทำบัญชีกับสิ่งที่ต้องปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลง

รหัสหลักสูตร : 23/4144/6

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

ผู้ทำบัญชีกับสิ่งที่ต้องปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1.การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2.การปรับตัวของนักบัญชี เรื่อง กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

3.หัวใจหลัก “การปิดบัญชีประจำเดือน” ที่นักบัญชีต้องจัดทำ

4.หลักในการบันทึกบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน เพื่อการออกงบการเงินที่รวดเร็วและถูกต้อง

5.ทำความเข้าใจในงบการเงิน หลักในการวิเคราะห์ และผลของตัวเลข

5.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน

- สภาพคล่อง

- การบริหารสินทรัพย์ = บริหารลูกหนี้การค้า บริหารสินค้าคงเหลือ และบริหารสินทรัพย์ถาวร

- การบริหารการก่อหนี้

5.2 งบกำไรขาดทุน

- การเติบโตของรายได้หลัก

- การรักษาระดับกำไรขั้นต้น

- การบริหารค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร

- การบริหารต้นทุนการทางการเงิน (อัตราดอกเบี้ย)

5.3 งบกระแสเงินสด

- กิจกรรมดำเนินงาน บวก - ดี , ลบ – ไม่ดี

- กิจกรรมการลงทุน บวก - ดี , ลบ – ไม่ดี

- กิจกรรมการจัดหาเงิน บวก - ดี , ลบ – ไม่ดี

6.การวิเคราห์ข้อมูล และตัวเลขทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอต่อผู้บริหาร

7.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

เดอะควอเตอร์ หัวลำโพง
23, 34-35 ถนน ตรีมิตร แขวง ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100
โทรศัพท์ :
023441699
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba